Grupo dagiti mangngalap, mapadayawan

VIGAN CITY – Inaprobaran ti sangguniang panlalawigan ti pannakapadayaw ti grupo dagiti mangngalap iti Kannawidan Festival a maangay inton Enero 28-Pebrero 3 ditoy siudad.

Inaprobaran ti SP ti resolusion nga indatag ni Bokal Ronnie Rapanut a mapadayawan da Domingo Retreta ken kakabsatna iti Siglat Award bayat ti selebrasion ti Kannawidan Festival gapu iti itutulongda a nangisalakan iti grupo ti mangngalap a naisadsad iti kabaybayan ti San Vicente idi 2009.

Napadayawanen da Retreta iti Gawad Kalasag Award nga inted ti National Disaster Coordinating Council ken ti DILG idi Agosto 2009 gapu iti impamatmatda a kinatured iti panangisalakanda kadagiti naisadsad iti kabaybayan a sakup ti San Vicente, Ilocos Sur.#