Grupo dagiti traysikelan, dida ipangato plete

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Saan pay nga ipangato ti traysikelan ditoy ti singirda iti plete iti baet a ngimmina ti presio ti gasolina.

Kinuna ti presidente ti pederasion dagiti operator ken tricycle drivers a napagnunummuan amin dagiti presidente ken opisial dagiti nadumaduma a gunglo ti traysikelan ditoy nga ili a dida ipangato ti plete ti traysikel  agsipud ta maawatanda met ti situasion dagiti agluglugan iti traysikel iti sanguanan  ti kinangina dagiti magatgatang gapuen ti panagpangato ti presio ti gasolina.

Agtalinaed a P10 pay laeng ti singiren dagiti traysikelan a plete kadagiti commuters.

Nupay kasta, imparapirip ti federated president a mabalin nga ikiddawda a maipangato ti plete iti kanito a nangina unayen ti presio ti gasolina.#