GSGH – ISPH Malasakit Center, manglukatton a tumulong kadagiti napanglaw a pasiente

VIGAN CITY – Saanton a nasken pay a marigatan ken umadayo dagiti napanglaw a pasiente a taga-Ilocos Sur a mapan agpatulong kadagiti nagduduma nga ahensia ken opisina ti gobierno para ti pannakasaluad ti salun-atda ta manglukatton iti masungad a bulan ti Malasakit Center sadiay Gabriela Silang General Hospital (GSGH) wenno Ilocos Sur Provincial Hospital (ISPH) iti Tamag, Vigan City.

Dayta ti inrakurak ni Vice Governor Jeremias Singson kabayatan ti pannakiuman kenkuana dagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press iti naangay a Kapihan iti Amianan Media Forum iti opisinana iti Provincial Capitol.

Impakaammo ni Vice Gov. Singson a nalpasen ti opisina ti Malasakit Center iti mismo a main building ti GSGH – ISGH a pagopisinaanto dagiti personnel dagiti dua a departamento ken government corporation a kangrunaan a maseknan ken mangtulong kadagiti marigrigat nga addaan iti sakit wenno problema iti salun-at.

Inlawlawag ti Vice Governor a madaman iti final a proseso ti pannakaurnos ti Malasakit Center nga umuna a nabangon iti Northern Luzon a pagopisinaanto dagiti pannakabagi ti Department of Health (DOH), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippine Charity Sweepstake Office (PCSO), ken Philippine Health Insurance (Philhealth) nga agtitimpuyog to a mangtulong kadagiti pasiente ken pamilia tapno saanda a maparigatan ken umadayo pay a mapan agdawat ti tulong kadagiti maseknan nga ahensia ken departamento ti gobierno.

“Saanton a nasken a mapan dagiti taga 1st District sadiay PCSO office iti Candon wenno Metro Manila, ken nagduduma nga opisina ta masarakandanto mismo iti Malasakit Center, dakkel a tulong daytoy kadagiti napanglaw nga agsagsagaba iti nakaro a sakit,” kinuna ti Vice Governor ti panangilawlawagna a naindaklan a katulongan ti Malasakit Center kadagiti pasiente ken pamiliada no manglukatton ta nagtitiponen iti maymaysa nga opisina dagiti dua a departamento ken government corporation a tumulong kadagiti napanglaw nga umili.

Impalgakna a manamnama a manglukat ti Malasakit Center iti masungad a bulan kalpasan a makapagtugawen dagiti kabarbaro a nabutosan nga opisial ta maysa dayta kadagiti inlungalongda a pangtulong kadagiti napanglaw a pasiente. Impakaammona a ti Malasakit Center ket pet project ni Senator-Elect Bong Go ket manamnama ti dakkel a suporta ti senador a naasideg iti Malacañang.

Inaklon pay ti Vice Governor nga adda kiddaw ken tarigagay dagiti mangidaulo kadagiti walo a district hospitals iti Ilocos Sur nga isuna koman a mismo ti agsubli a mangidaulo iti Committee on Health iti Provincial Board a sigud a nagakemanna a chairman para ti nasaysayud a serbisio, ngem ad-adalenna pay a nasayaat ti kiddaw dagiti medical directors.

Iti pakaseknan ti intero a Sangguniang Panlalawigan nga idauluanna kas Presiding Officer, impakaammona nga adda mapaspasungadan a bassit a reshuffle ti committee chairmanship dagiti board members a mayanatup iti paglainganda. Inlawlawagna a dagiti bokal a nasayaat ti performance-da kadagiti komite nga idauluanda ket mapagtalinaedda. Impakaammona pay a gapu ti kaadda ti baro a bokal iti Maikadua a Distrito, ken panagbakante ti Association of Barangay Chairman ken Councilor’s League nga agpada nga ex-officio board members ket adda pagbaliwannanto iti agdama a set-up iti Provincial Board.

Iti pakaseknan ti fraternal organization a Knights of Rizal a sigud a nagpaayanna a Supreme Commander, impakaammo dagiti gannuat nga isayangkatda iti kaaldawan ti Independence Day (Hunio 12, 2019) ken pannakayanak ni Dr. Jose P. Rizal ita a Hunio 19, 2019 tapno mairiing kadagiti umili ti nasionalismo ken dagiti nasayaat nga aramid ken nagapuanan ti nailian a bannuar. Impakaammo ti tarigagayna a mangparegta ti Ilocos Sur Historical Society tapno tumulong iti pannakatakuat ken pannakadokumento dagiti pasamak, lugar, banag ken personalidad iti Ilocos Sur nga addaan iti naindaklan ken napnuan-kaipapanan a paset ti namaris a pakasaritaan ti probinsia para ti pannakataginayon ti kultura ken tradision dagiti Ilokano.

Pinagyamanan met ti Vice Governor dagiti amin a kakaduana ti Provincial Board iti naregta ken naalibtak a pannakikaysada para iti pannakaputar dagiti adu a resolusion ken ordinansa para ti panagdur-as ken pagimbagan dagiti sapasap nga umili ken probinsia.

Nagyaman pay kadagiti umili a nangibotos manen kenkuana para iti pannakailayonna a Vice Governor, ket impasingkedna ti panagsupapakna iti talek dagiti umili kenkuana babaen iti napudno a serbisio. Kiniddawna pay kadagiti amin a nagkandidato iti napalabas nga eleksion ken dagiti pasurotda ti naan-anayen a panagkaykaysa para iti nakappia ken nadur-as a probinsia.

Impasingkedna nga awanen ti arapaapna nga agpangato pay iti akem uray no malpaston ti terminona kas bise gobernador ta ikagumaannan ti makikaysa ken makitinnulong kadagiti naub-ubing a lider iti Ilocos Sur. ●