GSHS, saanen nga aggawat stage 1 and 2 dengue patients

VIGAN CITY – Gapu iti kaadu dagiti agsakit iti dengue a maiserrek iti Gabriela Silang General Hospital, dagiti laengen pasiente nga adda iti stage 3 ken 4 ti awatenda ditoy.

Segun iti maysa a doktor ditoy, saan nga awaten ti ospital dagiti agsakit iti dengue nga adda pay laeng iti stage 1 and 2 no di ket mairekomenda nga aggianda pay la kadagiti municipal health centers wenno district hospitals agsipud ta iti kaadu dagiti pasiente iti GSGH ta uray dagiti pasilio ket naukopar payen dagiti pagiddaan dagitoy.

Naideklaran ti probinsia nga under state of calamity gapu iti dengue tapno maaramat ti calamity fund para iti pannakatulong dagiti umili a maiserrek kadagiti ospital gapu iti daytoy a sakit.

Maysa pay a memo ti impatulod ni Gov. Luis “Chavit” Singson kadagiti mayor ken barangay captains a pannakaideklara iti all-out war kontra dengue.

Immabuten iti nasurok 2,432 dagiti kaso ti dengue iti probinsia ken addan 14 a natay.#