Gunglo iti Maui, Hawaii, nangted saranay biktima ti bagyo

VIGAN CITY- Sumagmamano a gunglo iti Hawaii ti nangted itay nabiit iti saranay kadagiti biktima ni Bagyo Pepeng ditoy probinsia.

Impakaammo ni Jun Ramos iti programana a Barangay Commando Brigada a nangted dagiti gunglo ti Maui, Hawaii iti DWRS Foundation Barangay Saranay, Operation Bagyo Pepeng iti $4,281 wenno sumurok a P200,000.

Nangisayangkat dagiti opisial iti sumagmamano a gunglo dagiti Pilipino iti Maui, Hawaii iti live special program no sadino a nagur-orda iti tulong a maipaay kadagiti kakailianda a biktima ti Bagyo Pepeng.

Iti Binhi at Ani Filipino Community Center ti nagbalin a sentro a nakaitulodan dagiti saranay.#