Handog Pamasko, nakiddaw a maituloy

SINAIT, Ilocos Sur – Maysa a resolusion ti naputar para iti panangkiddaw iti maysa a gunglo dagiti taga-Sinait nga agnaeden iti ballasiw-taaw a mangipaay iti pamaskua a regalo kadagiti kailianda ditoy nga ili.

Ni Konsehal Alwin Dayoan ti nangputar iti nasao a resolusion a naiturong iti Sinaitenians of California babaen ken ni Rosalie Corpuz a presidente.

Iti napalabas, mangmangted ti nasao a gunglo iti Handog Pamasko para dagiti kailianda ditoy nga ili ket daytoy ti kiniddaw ti nasao a resolusion a maitultuloy.#