Helmet ordinance, naaprobaran iti second reading

VIGAN CITY – Manamnama a maaprobaran iti sumaruno a session ti  helmet ordinance kalpasan a limsot iti maikadua a pannakaibasana iti naudi a session ti sangguniang panlungsod ditoy.

Naglasat iti nabara a deliberasion ti nasao nga ordinansa sakbay a naaprobaran iti maikadua a pannakaibasana.

Impasublat ni Vice Mayor Ryan Singson ti tugawna tapno mismo a salaknibanna ti pinutarna nga ordinansa a mangibilin iti panagaramat iti helmet amin dagiti motorista a sumrek ditoy siudad.

Sagudayen ti ordinansa a saan laeng a ti agmaneho ti agaramat iti helmet no di pay amin dagiti makikalugan kenkuana.

Sagudayen ti ordinansa a mamulta dagiti aglabsing iti P500 iti umuna a panaglabsing, P1,000 iti maikadua a panaglabsing, ken P1,500 iti maikatlo a panaglabsing.#