Historia ti Ilocos Sur, adu pay dagiti di naidokumento

VIGAN CITY – Kinuna ti maysa a historiador nga adu pay ti giwang iti agdinama a nakasurat a pakasaritaan ti Ilocos Sur man ken uray pay ti pagilian a Pilipinas ket dakkel ti akem dagiti lallakay ken babbaket a mangited iti impormasion tapno marangtayan daytoy a giwang.

“Adu pay laeng a talaga ti gaps iti agdinama a nakasurat a pakasaritaan, ti Ilocos Sur man ken uray pay ti pagilian a Pilipinas ket dakkel ti akem dagiti lallakay ken babbaket iti pannakaited dagiti di pay ammo nga impormasion babaen ti panagestoriada,” kinuna ni Prof. Eloisa de Castro bayat ti Historical Summit a naangay iti provincial capitol ditoy itay Mayo 14.

Kadua ni de Castro da  Dr. Estrelita Muhi, Prof. Arnold Azurin, agpapada a mabigbig a historiador manipud iti Manila a nagpaay a resource speakers iti nasao a summit a dinar-ayan dagiti  local historians, kameng ti media ken representante ti tunggal LGU ken agduduma a sector ti gimong.

Nalatak pay a mannurat ni Azurin a tubo ti Barangay Capangpangan, Vigan City.

Dinayaw ni de Castro daytoy nga initiatibo ni Gov. Deogracias Victor Savellano idinto nga innayonna a ti gobernador pay laeng ti kaunaan a politiko a sidadaan a mangigasto iti pannakaidokumento ti historia ti Ilocos Sur.

Kabayatanna, indagadag ni Savellano ti itutulong dagiti nadumaduma a sektor tapno adda turongen daytoy a gannuat ti lokal a gobierno ti probinsia a mangurnong ken mangidokumento kadagiti impormasion pakaseknan ti historia dagiti nadumaduma nga ili iti probinsia..

“Adu dagiti existing files mainaig iti nagtaudan ti probinsia ngem masaysayang dagitoy ta saanda a maipablaak. Kadaksanna, no pumusayen dagiti makaammo, karaman metten a maitanem dagiti impormasion,” kinuna pay ni Savellano.

Maysa kadagiti natratar iti summit ti pannakapapigsa ti kampania kadagiti LGUs tapno idauluanda ti pannakasukisok ken pannakaisurat dagiti impormasion nga adda  pakainaiganna iti historia dagiti barbarangay ken ilida.

Naigunamgunam pay ti panagaktibo ti Ilocos Sur Historical Society tapno daytoy ti mangkita iti dokumentasion dagiti impormasion.

Nabuangay ti ISHS idi 2002 ngem kapaliiwan a sa la aktibo daytoy no adda dagiti maangay a seminar wenno workshop pakainaigan ti historia ti Ilocos Sur.  (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)