History teachers, nagseminar

VIGAN CITY – Naangay ti maysa a seminar itay Hulio 6 para kadagiti agisursuro iti history iti provincial capitol ditoy a siudad.

Naglektiur ditoy ni University of the Philippines Ma. Luisa Camagay ket nagbalin a topiko ti pakasaritaan ti Ilocos Sur.

Itay nabiit, naiyalnag ti libro ni Gov. Deogracias Victor Savellano nga Ilocos Sur: An Illustrated History” iti Makati City.

Manamnama a maisuro ti historia ti probinsia kadagiti pagadalan publiko ditoy probinsia.#