Hog raisers, agam-amak bumassit paglakuanda

VIGAN CITY – Impeksa dagiti agtartaraken iti baboy ditoy ti amakda a bumassit ti paglakuanda gapu iti mapapati a pannakaipalubos ti iseserrek dagiti baboy manipud kadagiti sabali a probinsia.

Dinawat dagiti hog raisers iti opisina ti provincial veterinarian ti pannakaamiris a nalaing dagiti dokumento dagiti negosiante sakbay a mapalubosanda a mangiserrek iti baboyda ditoy probinsia.

Mapapati a naggapu iti Bulacan dagiti baboy ngem maallawatda iti Pangasinan sada maiserrek ditoy probinsia.

Naipadamag iti kallabes nga adda natakuatan a sakit ti baboy iti Bulacan.#