HONEST CALESA DRIVER

HONEST CALESA DRIVER. Iyaw-awat ni Vice Mayor Lourdes Baquiran (maikanem manipud iti kannigid) ti resolusion nga impasa ti Sangguniang Panlungsod ng Vigan ken ni Carlito Butay, maysa a mangalkalesa iti Vigan, a nangisubli iti bag a napidutna iti lagoon ti Plaza Salcedo. Binayabay dagiti konsehal iti siudad ti bise mayor a nangbigbig ken ni Butay. Nabati ti maysa a turista manipud iti Palawan iti lagoon a nagpasiaranna tapno agbuyada iti panagsala dagiti nabursi ti kolorna a fountain a mangkumkumpas iti naparagsit a tokar. Nagbalinen a paborito dagiti turista a pagpallailangan ti lagoon nangruna iti rabii tapno agbuyada iti dancing fountain. (Photo, courtesy of Vigan City Council)