Honeydew melon, dakkel ti maganansia, makaagas pay (Maudi iti dua a paset)

Adda partuat ni Manong Victor a fruitfly trap nga inkabilna iti tengnga ti plantasion, ket no maangot dagiti insekto ti naikabil a kemikal iti uneg, ditoyen ti pagtarusanda. Saandan a makadadael pay kadagiti bunga.

Kalpasan ti maysa a bulan, agsabongen dagiti honeydew. AgsasarunonĀ  ti panagsabongda. Ket iti uneg laeng ti dua a bulan, rinugianda ti nagburas kadagiti maris amarilio, nasam-it ken naimas a honeydew.

Agsipud ta prutas ti honey dew melon, ad-adda nga organiko a ganagan ti inusarda. Kinuna ni Manong Victor nga organic foliar ti inaramatda.

Inlawlawagna pay a naminduada nga agganagan. Immuna tay basal fertilizer ken maikadua ti side dressing. Sinuplementaranda ti organic foliar para iti panagpasaringit, panangpasabong ken panagpabunga iti mulada.

Narawet iti danum ti honeydew melon. Bayat ti panagdakkelna, palabsenda ti maysa nga aldaw tunggal agsibogda. Idi mangrugin nga agbunga, dua nga aldaw ti palabsenda sadanto agsibog manen.

Pagsayaatanna ken ni Manong Ben, asideg iti waya ti koriente iti yan ti talonna. NagpakabitĀ  sa nangipasdek iti electric water pumpna tapno saanen nga agaramat pay iti gasolina.

APIT KEN GANANSIA

Iti maysa a kapuon ti honeydew, tallo agingga iti uppat ti intulokda nga ibungana tapno dakdakkel ti pagbalinanda. Kasayaatan nga ilako ti maysa a bunga nga agdagsen iti maysa agingga iti 2 Ā½ a kilo. Iti plantasion ni Manong Ben, kadagsenan ti 3.3 a kilo ti naapitna iti maysa a bunga.

Kinuna ni Mr. Tindo a magatang ti honeydew iti P90-P100 tunggal kilo iti retail. Ngem manmano pay ketdi ti pakagatangan nangruna ditoy lokalidad. Ad-adda a magatang daytoy kadagiti mall ken supermarkets iti siudad.

Panggep ni Manong Ben ti mangikabil iti bassit a paglakuan iti igid ti national highway tapno adda met paggatangan dagiti kakailian. Ilakona daytoy iti nalaklaka a presio ngem iti pagidel-deliberanda iti produktona.

Wholesale ti panangilakoda iti agpagpagna a presio a P50-P60 tunggal kilo. Iti agdama, ibumbuntogda ti apitda idiay Baguio City.

Kinuna ni Abogado Tudayan nga aganay a P100,000 ti nagastosna iti impamulana a honeydew melon. Nupay kasta, manamnama met a sangapulo a tonelada ti maapitna iti honeydew melon nga impamulana. No awan la ketdi ti didigra a sumangbay ket maapitda amin, agarup ngarud a P500,000 ti paglakuanna. Ala, no maikkat ti gastosna, agpatpatak ti P400,000 a ganansiana.

Agsipud ta immun-una ti talon ni Manong Ben a namulaan, isu ngarud ti umuna a nagapit. Nasuroken a 7 a tonelada ti naapitna. No inlakona daytoy iti P50 iti wholesale, agpataken iti P350,000 ti napastrekna. Nakaganansia ngaruden ti P250,000. Agapitto manen iti sumaruno a lawas. Ay ket, dakkel ngarud ti ganansiana iti uneg ti aguppat a bulan a panagmulana ti honeydew melon iti talonna.

Kinuna la ket ngarud ni Manong Ben a maminpat a nasaysayaat ti napastrekna iti naapitna iti honeydew melon ngem iti naganansiana iti mais.

Iti sumaruno a tawen, ilawlawananto manen ti mulaanna. Aramidennan a maysa nga ektaria. Basbassitton ti puonanna ta addan metten naipatakder a nursery ken pagkalatkatan. Basbassitto ngaruden ti gastosenna ken dakdakkel ti ganansiaenna.

Kuna ni Bokal Tudayan, chairman ti komite ti Agrikultura iti hunta probinsial ti Ilocos Sur a di mainsasaan nga irekomendana ti panagmula dagiti mannalon iti honeydew melon nangruna ita ta maistablisaren ti merkadona ken napaneknekanen ti kinadakkel ti maganansia iti daytoy a produkto.#

(Photo credit: By Yotoen [Public domain], from Wikimedia Commons )