Tawid News Magazine

Hotline kontra abusado a traysikelan, naipasdek

VIGAN CITY – No adda reklamoyo kadagiti traysikelan nga aglabsing iti kayim-implementar nga ordinansa, tumawag a direkta iti 166 wenno 7220890 or 7228776 tapno maaksionan a sigida.

Daytoy ti inyunay-unay ni Konsehal Everin Molina, chairman ti committee on transportation idinto nga inwaragawagna a  naibunongen  dagiti complaint form kadagiti sumagmamano a media outlet ditoy Vigan ken iti sango ti city hall tapno  nadardaras ti panangaksion ti city government kadagiti maidatag a reklamo maikontra kadagiti abusado a tricycle drivers.

Kinuna ni  Molina nga uppat laeng a pasahero ti kasapulan nga ilugan ti maysa a traysikel tapno awan ti overloading.

Kinuna ni Molina nga iti pannakaipangato ti singir ti plete, awanen ti pambar nga agsingir dagiti traysikelan iti nangatngato ngem iti naitu-ding a plete.

Innayon ti konsehal nga ireklamo koma dagiti pasahero dagiti traysikelan nga agsingsingir iti sobra wenno nangatngato ngem iti nakailanad iti ordinansa tapno mapakatan dagitoy iti pannusa kas intuding ti ordinansa.

Naiyimplementaren ti fare increase ditoy kalpasan ti panangpirma ni Mayor Eva Marie Medina iti nasao nga ordinansa a mangingato iti singir ti plete iti traysikel ditoy siudad.

Agbalinen a P10 ti singir ti plete manipud iti P8.

Maikkan ti 20 % a diskuento dagiti amin estudiante ken senior citizen.

Dagiti sumaganad ti kabar-baro a singir ti plete:

-P2  ti ngumatuan ti plete manipud poblasion ditoy agingga iti Nagsangalan, Capangpangan, San Julian Norte, San Julian Sur, Tamag, San Jose, Ayusan Sur, Ayusan Norte, Paoa, Bulala, Pantay Daya , Beddeng Laud ken vice versa;

-P10.00 ti regular fare idinto a P8.00 iti estudiante ken senior citizen (with ID) manipud iti poblasion a mapan iti Rug-suanan, Purok a Bassit, Purok a Dackel, Cabaroan Laud, Cabaroan daya, Salindeg, Barraca, Paratong, ken vice versa;

-P11.00 ti regular fare ken P9.00 iti estudiante ken senior citizens (with ID) manipud poblasion a mapan Raois, Pantay Laud, San Pedro Norte, San Pedro Sur, Mindoro, ken vice versa;

-P12.00 ti regular fare,  P10.00 ti estudiante ken senior citizen (with ID ) manipud poblasion  agingga  iti boundaries ti Bantay, Sta.Catalina, Caoayan, ken vice versa;

-P10.00 ti regular fare ken P8.00 ti estudiante ken senior citizen (with ID) iti poblacion area (Barangay I -IX)

Iti rabii manipud pasado alas otso ti rabii agingga iti alas singko ti bigat:

-Within poblacion area: P20.00 no maymaysa ti pasahero, P16.00 iti estudiante ken senior citizen, P15.00/person no dua ti pasahero ti tricycle, P12.00 iti estudiante ken senior citizens.

-Outside Poblacion area: P30.00 no maymaysa laeng ti pasahero, P24/person  iti estudiante ken senior citizens, P20.00 /person no dua wenno ad-adu  ti pasahero ken P16.00/person iti estudiante ken senior citizens.

Sagudayen ti ordinansa nga agmulta iti P500 ti siasinoman  nga agsalungasing iti provi-sions ti schedule of fares.#

Exit mobile version