I. Norte, sinelebraranna Maika-195 nga anibersariona

LAOAG CITY – Indauluan ni Gov. Imee R. Marcos ti panangselebrar ti Ilocos Norte iti Maika-195 a founding anniversaryna idi Pebrero 2.

Maysa kadagiti tampok ti selebrasion ti panagsubli ti programa nga ā€œOpen Capitolā€Ā  no sadino a mapalubosan dagiti umili, kangrunaanna dagiti agbasbasa nga ubbing a bumisita kadagiti nadumaduma a departamento iti kapitolio tapno maammuanda dagiti serbisio nga ipapaay dagitoy.

Kinuna ni Marcos a maysa a rason ti selebrasion dagiti Ilokano ti pannakairusat ti
bicentennial movement a panangrugi iti panagbilang agingga iti 2018.

Kinuna pay ni MarcosĀ  a marambakanto pay ti Maika-100 a panagkasangay ni Pres. Ferdinand E. Marcos inton September 11, 2017Ā  ket manipud iti daytoy a pasken agingga iti Pebrero 2, 2018, nadumadumanto a parambak ken pagteng ti maselebraran kadagitiĀ  nadumaduma nga il-ili.

Narugian ti plano ti bicentennial celebration kabayatan ti panagkasangay ti gobernador idi Nobiembre idi napan a tawen.#