IDI KANIKASIAM A TAWEN: Naranggas ti Gubat

Nupay mapaspasimudan ti panangraut ti Estados Unidos iti Iraq, naklaat latta ti sangalubongan idi tinungpal daytoy kabilgan a pagilian ti pangtana a mamagparintumeng ken ni Saddam Hussein.

Itay Marso 20, kalpasan ti panaggibus ti ultimatum nga intuding ti Estados Unidos a boluntario a panangdis-arma ni Saddam Hussein kadagiti pangukom nga armasna, imbilin ni Pres. George W. Bush Jr. ti pannakabomba ti Iraq.

Manipud idi Setiembre 11, 2001 a pannakabomba ti singin a torre ti World Trade Center ken ti Pentagon, inrubbuat ni Bush ti pannakirupak kontra iti terorismo.

Maysa kadagiti pagilian a kuna ni Bush a taklin ti terorismo ti Iraq nga idauluan ni Saddam.

Iti panirigan ni Bush, masapul a madis-arma ti Iraq kadagiti armasna a pangukom tapno nataltalna daytoy a lubong.

“Awan armasko,” kuna met ti Iraq.

Impangta ni Bush nga uray agmaymaysa ken awan ti bendision ti United Nations, rautenna ti Iraq no saanna a dadaelen dagiti armasna a pangukom.

Dua a pagilian, ti Britania ken ti Espania, ti napinget a simmuporta iti Estados Unidos a mangpilit iti Iraq a mangpukaw kadagiti armasna, a no saan a sarurongan ti United Nations Security Council, ibanagda babaen ti panangrautda iti Iraq.

Kas panangipamatmatna a saan nga agang-angaw iti pangtana, impasdek ti Estados Unidos dagiti armadana iti Gulpo iti aglawlaw ti Iraq.

Ti isyo ti disarmament ti Iraq ti nangbingay la unay iti United Nations Security Council.

Kangrunaan a nangilungalong iti pannakaited iti naan-anay a panawen kadagiti UN inspectors nga agsukimat iti Iraq no adda iduldulin daytoy nga armas a pangukom ti Russia, France, China ken Germany.

Addaan dagitoy a pagilian iti veto power a mangpattog iti aniaman a dinudursok a wagas a panangrisut iti problema iti Iraq kas ipangpangta ti Estados Unidos.

Itay apagtapog ti Marso, naisayangkat dagiti rali ken protesta, kadakkelan a demonstrasion kadagiti nadumaduma a nasion kontra gubat.

Iti baet ti panagkararag ken panangnamnama dagiti nasion uray sangkarissik laeng a saan a masilmutan ti gubat, indeklara latta ni Bush ti gubat ket naggilap ti tangatang kadagiti nabibileg nga armasna a nagtudo iti Baghdad.

“Pammaneknek a kayat ti administrasion ti Estados Unidos a pagbalinen ti sangalubongan a probinsiana. Dakkel a delusion. Awan pakainaiganna iti pudpudno a liderato a kayat nga iparang ti Estados Unidos,” kinuna ni dati a Presidente Mikahail Gorbachev.

Iti biang ti China, “dinemandana ti US nga isardengna a dagus ti aksion militar iti Iraq agsipud ta maikontra iti pagbatbatayan ti internasional a kaugalian.”

“Panangsalungasing iti linteg nga internasional a nakaibatayan ti seguridad ken kinatalingenngen ti lubong,” kinuna ni Indonesian Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi.

Sangkadagullit ni Saddam nga awan ti iduldulin ti Iraq a pangukom nga armas. No pudno, dakkel a biddut ti panangibilin ni Bush a mabomba ti Iraq.

Ngem no mapudasdasan a nagulbod ni Saddam, makunanto ni Bush a nainkalintegan ti inaramidna. Insalakanna ti lubong iti kuko ti pannakaukom.

(Kalpasan ti pannakarebbek ti Iraq ken panaglemmeng ni napadisi a Saddam, iti baet iti napinget a panagsapul kadagiti mapapati a  weapons of mass destruction ni Saddam Hussein, awan ti nasarakanda. – Editor)

Ngem asinoman kadakuada ti pudno, maymaysa ti rupa ti gubat: rinibu a biag dagiti sibilian ti maisakripisio.

Ta naranggas ti gubat. Pagbalinenna dagiti tao nga ayup, awanan Dios, ditoy nga agturay ti linteg ti kabakiran.

Dayta ti saan a masirip da Bush ken Saddam iti panangirupirda iti  nabulsekan a prinsipioda.#