Illegal a panagkalap, nalapdan dagiti polis Bantay

BANTAY, Ilocos Sur – Naminsan pay a napaneknekan a no adda kooperasion dagiti agindeg, malapdan ti pannakaisayangkat dagiti illegal nga aramid.

Gapu iti tawag iti telepono manipud iti maysa nga agindeg, nalapdan dagiti polis ditoy ti pannakaisayangkat ti illegal a panagkalap iti Abra River a sakup ti Sitio Rosetes, Barangay Paing ditoy nga ili iti rabii ti Pebrero 1, 2011.

Nagresponde dagiti elemento ti nasao a police station iti nasao a lugar tapno monitorenda ti report ket nasalamaanda idi agarup alas 4:00 ti parbangon ti Pebrero 2 ti grupo dagiti mangngalap iti nasao a karayan.

Ngem makadlaw dagiti mangngalap ket nagtatarayda a naglibas.

Nabati dagiti suspek dagiti ramramitda a pakaibilangan ti pito a bamboo sticks nga steel ti murdongna a nakabitan iti iket, maysa a motolite battery, maysa nga improvised inverter a pagtaudan ti elektrisidad, uppat nga improvised fishnet ken dua a head flashlight.

Nabati pay dagiti mangngalap ti dua a baka ken dua a karison a naglugananda.

Nabigbig dagiti suspek a da Jimmy Lucas y Bueno, 45, naasawaan ken Ardy Tamo, agpada a residente iti Barangay Raois, Vigan City.

Nangiwayat dgiti polis ti follow-up operation ngem dida nasapulan dagiti suspek.#