Illegal a paputok, kinumpiska dagiti polis-Candon

CANDON CITY – Dua pay nga operasion ti insayangkat ti kapolisan ditoy a nagresulta iti pannakakumpiska kadagiti mailaklako nga illegal a paputok ditoy siudad.

Idi agarup 6:40 ti bigat ti Disiembre 31, nangisayangkat dagiti polis ditoy iti operasion sadiay City Plaza, Barangay San Jose a nagresulta iti pannakakumpiskada iti 15 a baby dynamites nga agbalor iti P750.00.

Ngem naglibas ti aglaklako iti nasao nga illegal a paputok idi nakitana dagiti sumungad a polis.

Naipan dagiti illegal a paputok iti police station para iti umisu a disposision.

Iti agarup 3:00 ti malem ti Disiembre 31, sabali pay nga operasion ti naiyussuat iti Barangay Salvador 1st a nagtungpal iti pannakakumpiska kadagiti nadumaduma a tagilako nga illegal a paputok a pakaibilangan ti 14 baby dynamites, 10 boxes Pacquiao Ultraman, 100 baby rockets ken 4 packs triangular Pla-Pla nga agbalor amin iti 2,900.00.

Nupay kasta, nakalibas ti aglaklako.#