Ilocos Museum, naluktan

VIGAN CITY – Naluktan bayat ti selebrasion ti Kannawidan Ylocos Festival ti Ilocos Musem a pakasarakan kadagiti daan a pintura, retrato, ramramit ken dagiti dokumento a mangitampok iti nabaknang a kultura ken pakasaritaan dagiti Ilokano.

Ni National Museum Director Jeremy Barns ti nanggetteng iti laso para iti pormal a panaglukat ti Ilocos Museum nga inatenderan dagiti agtuturay iti Ilocos Sur ken dadduma pay a sangsangaili.

Malaksid a naparenobar ti dati a museo a pagtaengan daydi Fr. Jose Burgos, napasayaat pay dagiti daan a pasdek ti provincial jail iti probinsia tapno ditoy ti pakaibalayan dagiti napapateg a dokumento, ramramit, ken pintura iti nabaknang a kultura ken pakasaritaan dagiti Ilokano a pakaibilangan ti Basi Revolt, diorama iti historia ti probinsia ken dadduma pay a duog a retretrato.

Iti provincial jail a naiyanak daydi nag-Presidente Elpidio Quirino agsipud ta maysa a jail warden daydi amana.#