Ilocos Norte, namindua a nagingined

ILOCOS NORTE – Saan laeng a napigsa a tudo ti linak-am dagiti agnaed ditoy probinsia gapu iti Bagyo Egay no di pay naalarmada gapu iti panaggingginedna iti namindua idi sardam ti Hulio 6.

Inwaragawag ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) a narikna ti magnitude 5 a ginggined iti agarup 8:56 ti sardam, innem a kilometro iti abagatan a daya ti Batac City.

Nupay awan ti naireport a nadadael a sanikua, nanggubuay daytoy iti panagamak kadagiti agindeg.

Narikna ti ginggined iti intensity 4 sadiay Vigan City ken Santa, Ilocos Sur ken iti Paoay, Ilocos Norte; intensity 3 iti Sarrat, Ilocos Norte, Baguio City, Abra, ken Ballesteros, Cagayan.

Simmaruno ti sabali pay a tremor a nairekord iti intensity 4.3 idi agarup 9:12 iti dayta met la a rabii, dua a kilometro iti amianan a laud ti Marcos, Ilocos Norte.#