Ilocos Sur, mapagbalin a sentro ti pilgrimage

STA LUCIA, Ilocos Sur – Kas paset ti panggep a mamagbalin ti probinsia a destinasion dagiti relihioso ken deboto a turista, naisayangkat ti maysa a pilgrimage tour kadagiti nadumaduma a simbaan  a nakipartisiparan dagiti kameng ti media idi Abril 2.

Karaman kadagiti nakipartisipar iti tour dagiti kameng ti broadcast media a pakaibilangan ti DZTP, Bombo, DWRS, NBN, iti panangidaulo ni Jun Balbin ti Philippine Daily Inquirer.

Nangrugi ti tour iti simbaan ditoy nga ili sa nagpaamianan ti grupo agingga iti Sinait, Ilocos Sur.

Kinuna ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano a nairusat ti nasao a pilgrimage tour kadagiti kameng ti media tapno maipakita kadagiti tattao a napintas a pasiaren dagiti simbaan ti Ilocos Sur, nangruna dagiti mangisaysayangkat iti visita iglesia iti pannakapaliiw ti Semana Santa.

“Saanen a masapul a mapantayo idiay Europa, wenno dadduma pay a pagilian iti ballasiw-taaw tapno pasiarentayo dagiti simbaanda agsipud ta adda met ditoy probinsia,” kinunana ti bise gobernador idinto a dinakamatna dagiti simbaan a nalatak a sarsarungkaran dagiti turista.

Malaksid ti duog a katedral  ni San Pablo iti Vigan City ken ti St. John de Sahagun Church iti Candon City, nalatak a destinasion dagiti turista ti simbaan ti Sta. Lucia, ti simbaan iti Sinait, ti Nuestra Señora Caridad Shrine iti Bantay, ti UNESCO Heritage  Church ti Sta. Maria ken dadduma pay a duog a simbaan.

Kinuna ni Savellano a silulukat met dagiti papadi iti probinsia iti daytoy a panggep saan laeng a tapno pumigsa ti turismo iti probinsia no di pay bumileg ti pammati dagiti umay agpasiar a turista wenno sangaili.

Inyunay-unay ti bise gobernador a kasapulan laeng nga adda madutokan a travel guide a mangkuyog kadagiti turista nga agpasiar kadagiti simbaan tapno maipalawag kadakuada ti dakkel nga akem dagitoy a balay-pagkararagan iti pakasaritaan ti probinsia.

Kinuna pay ni Savellano a kasapulan nga adda dagiti maipasdek a souvenir shops a pakailakuan dagiti religious items kasta met ti pannakapasayaat dagiti comfort rooms iti tunggal ili ta daytoy ti maysa kadagiti naipangruna a kasapulan dagiti turista iti panagpasiarda.#