ILOCOS SUR STREET FOOD FESTIVAL

ILOCOS SUR STREET FOOD FESTIVAL. Balligi ti inyussuat ti gobierno ti probinsia tiIlocos Sur nga Street Food Festival agsipud ta reprep dagiti sangaili ken turista ti nagpallailang iti Plaza Encarnacion iti abagatan ti Provincial Capitol a nakaipasdekan dagiti panganan tapno ramananda dagiti maipagpannakel a luto iti probinsia, kas iti bagnet, longganisa, dinardaraan, sinanglaw ken dagiti makan a kas iti empanada, okoy ken dadduma pay nga ipampannakkel ti Ilocos Sur a masaramsam. (Rinetrato ni Sheryl A. Gonzales-Formoso)