Incumbent barangay officials, mausarda pay scholarship ti UNP

VIGAN CITY – Mabalin pay nga usaren dagiti incumbent barangay officials ti scholarship program ti UNP kas intuyang ti local government code, segun iti maysa nga opisial ti University of Northern Philippines

Kinuna ni Dr. Gilbert Arce a mangilatlatang ti UNP iti P500,000 tunggal semestre para kadagiti barangay scholars.

Kinuna ni Arce nga isu ti nakaipatakderan ti UNP a pangtulong kadagiti kalugaranda ken kas panagtungpal kadagiti paglintegan.

Kiniddaw ni Arce tulong dagiti barangay officials a mangiwaragawag daytoy programa ti scholarship ti UNP.#