INDAYON NI LAGIP: Beggang (Maikadua a paset)

Tapno mapasingkedan ti suspetsak, nagpaliiwak, Manong Danny. Ngem naannad ni lakay. No kasdiay nga ipambarko a sublatek ti selponna ta adda tawagak, saanna nga itulok. Ibagana a low bat wenno adda ur-urayenna a tawag manipud iti opisinada. Adda latta iti bulsana. Uray agdigos, ikuyogna iti banio. Ad-adda ketdi a dimmegdeg ti atapko nga adda sabali a babai iti biagna.

Ngem naminsan a panagawidna, nabatina ti cellphone gapu iti panagdardarasna nga agsubli iti trabahona. Kalpasan ti nasurok a tallo nga oras manipud immulog, addaytan a kasta ti darasna nga immuneg iti balay sana binirok ti selponna. Ngem naladawen, Manong Danny, ta naammuakon nga adda gayam iduldulinna a palimed.

Diak koma naammuan a nabatina ti selponna no saan a nagring. Idi sinurotko ti naggapuanna, nakitak ti selponna iti likud ti bulsa ti sinuktanna a pantalon.

Naggapu ti timmawag kenkuana manipud ken ni Pareng Jeff. Awan ti am-ammok nga agnagan iti Jeff a parimi. Namitlo a timmawag ni Pareng Jeff ngem saanko a sinungsungbatan.

Madamdama, nagring manen ti selpon. Pedro met ti nagan ti timmawag. Nasunotan pay iti namindua. Saanko latta a sinungbatan.

Adda nagtext. Kinitak. Pedro ti naggapuanna.

“Muzta na u?” daytoy ti teks.

Napanunotko a sungbatan. Intextko: “K lang me.”

“Ba’t dimo anser kol ko. Miz na kita…”

Nagdalagudog ti pusok iti daytoy a nabasak, Manong Danny. Madamdama, nagbalin a kasla tali a nanget-et iti sibubukel a kinataok.

Agtigtigerger ti imak a simmungbat. “Miz rin kita…”

“Kelan ka uli punta dito bahay… i need you now, sweetheart, i miz ur hug…”

Diak nagawidan ti panagtedted ti luak, Manong Danny. Pudno ti atapko, adda babai ni Freddie!

Tinawagak ni Pedro. Agpayso, babai ti simmungbat. Diakon nakateppel. Imbagak a siak ti asawa ni Freddie, ket addan anakmi. Pinagsawsawak iti saan a malamot ti aso ti babai. Agingga a napuotak laengen nga ag-tittittit gayamen ti cellphone ta inrikepen ti babai.

Limmusiaw ni Freddie idi madatnganna nga iggemko ti selponna.

“Apay a naaramidmo kaniak daytoy, Freddie?” nakunak. “Nagtalekak kenka, ngem gayam, adda sabali a babai iti biagmo.”

Saan a nakatimek ni Freddie. “N-nabayagen a kayatko nga ilatak kenka. Ngem nagbutengak ta sigurado a masaktanka. Isu nga inlimedko…” nakunana idi agangay.

“Panawam dayta a babai no dimo kayat a siak ken ti anakmo ti mapukaw…!” nakunak.

Nabayag a saan a nakasao.

“H-haan a kasdiay kalakana nga aramiden ti ibagbagam Olivia. Inaramidko koma idin, ngem narigaten nga aramidek ita… wen, narigaten…”

“Ta apay koma? Gapu ta napatpateg daydiay a babai ngem dakami nga agina?”

“Saan a kasdiay kalakana, Olivia. Narigat itan… agsipud ta masikogen ni Trisha!”

(Adda tuloyna)