INDAYON NI LAGIP: Dua a Babai iti Biagko (Maudi a paset)

KALPASAN ti naudi a panagkitami ken ni Kristal, awanen ti nakadamdamagak pay kenkuana. Masansan a maikulengak no sumiplot ni Kristal iti panunotko.

Pinabasolko manen ti bagik agsipud ta nagbalinak a narukop ket inikutak ni Kristal uray saanna a rebbeng agsipud ta addan pamiliak.

Ngem awanen ti maaramidko pay. Ti ketdi pudno, agbalinto ti ayan-ayatmi ken ni Kristal a nalidem nga ulep a mangkullaap iti biagmi nga agasawa.

Ngem diak impagarup a kayarigan ti panagpukaw ni Kristal ti kalma ti bagyo sakbay ti bales. Malem ti Sabado ket addaak iti papag a mangay-ay-ayam iti anakmi. Nangalaak iti bakasionko tapno masulnitak ti nabayag a pannakabaybay-ak iti pamiliak.

Naikulengak idi madarimusmosak ni Kristal a dimsaag iti traysikel. Bimsagak. Ania itan ti aramidek?

Ubbak ti anakmi a simmabat kenkuana iti lalaktawan.

“A-apay nga immayka?” sinaludsodko idinto a nagtalangkiawak. Ad-addan ti ilulusiawko idi makitak ni baket a timmamdag iti tawa.

“Idi imbagam nga addan pamiliam, diak kayat a patien,” insungbatna. “Immayak ta kayatko a penken ti kinaagpayso ti imbagam. Pudno gayam.”

“Pakawanennak, Kristal,” nakunak. “Nagbalinak a narukop. Itdem ti pannusam kaniak. Madadaanak a mangawat. Ngem pangngaasim, saan a ditoy. Patpatgek ti pamiliak. No maammuan ni baket ti kaadda ti relasionta, ilunodnak la ketdi. Marakrak ti pagtaenganmi….”

Nasiputak ni baket nga immulog iti balay. Immasideg kadakami.

“Adda gayam sangailim, lakay,” kinuna ni baket. “Apay a dimo pastreken?”

“Ay, wen gayam, Kristal, ni baketko,” pinilitko ti immisem. “Baket, ni Kristal, agsursurat iti radio a pagtrabahuak. Agbasbasa iti kinamaestra.”

“Dakayo gayam ti asawa ni M-Manong R-roman,” nagtigerger ti timek ni Kristal a nangiyawat iti imana ken ni baket.

“Umunegka. Agurayka ta mangisaganaak iti merienda,” kinuna ni baket.

“S-saanen, misis,” insungbat ni Kristal. “Umayakto koma agpatulong ken ni Manong Roman maipanggep iti panagaramid iti salaysay ngem makitak nga adda pakakumikomanna, isu nga agbirokakto laengen iti sabali.”

Saanen nga inuray ni Kristal ti sungbat ni baket. Pinarana ti sumungad a traysikel ket limmuganen.

Insursurotko ti panagkitak iti likudanna. Nakariknaak iti asi ken ni Kristal. Nakariknaak iti panagraem kenkuana. Iti baet ti inaramidko, dinak dinadael iti sanguanan ti pamiliak.

Nadamagko nga immalis iti pagbasaan ni Kristal. Manipud idin, awanen ti damagko pay kenkuana. Ngem sadino man ti ayanna, ammok a natibker ni Kristal. Ammok a makabangon iti nakaitublakanna. Ammok a makasarakto iti sabali nga ayatenna iti masakbayan.

Kastan, Manong Danny, naimbag nga aldawmo,

Toy pagayammo,

Roman