INDAYON NI LAGIP: Dua a Babai iti Biagko

Dear Manong Danny;

Awagannak iti parbo a naganko a Roman, adda iti mid-20’s, nakaturpos iti kolehio, naasawaan, ken addaan iti maysa nga anak.

Ti maipapan ti napalabasko nga adda pakainaigan ti dua a babai, ni baket ken ni Kristal ti kayatko nga isalaysay kenka, Manong Danny. Dua a babai iti biagko a dandani nakarakrakan ti pagtaengan a binangonko.

Nagam-ammokami ken ni Kristal babaen ti maysa a periodiko. Nobiak pay la idi ni baket ket agbasbasaak pay iti kolehio.

Tunggal sardam, ugalik ti agbasa kadagiti pagiwarnak. Naminsan, bayat ti panagukradko iti diario, naisulek ti matak iti maysa a nagan iti penpal corner – ti nagan a Kristal manipud iti maysa a probinsia ti Cordillera.

Diak ammo no ania ti bileg a nangiduron kaniak no apay nga iti dayta met la a darikmat, innalak ti bolpen ken kuponban ket sinuratak ni Kristal.

Imbusonko ti suratko iti kabigatanna met laeng.

Ngem awan ti naawatko a subalitna. Iti panagtulid dagiti lawas ken bulan, adu ti nakakumikomak iti pagadalanmi ket nalipatak pay ketdin ti suratko ni Kristal.

Maysa nga aldaw, nakaawatak iti surat a naggapu iti Ciudad Fernandina. Nabanglo pay ti sobre a naiyawat kaniak. Nasdaawak ta awan met ti ammok a mangsurat kaniak manipud iti Ciudad Fernandina.

Linuktak ti surat. Naggapu ti surat ken ni Kristal, agpadpadispensar ta dina nasubalitan a dagus ti suratko.

Inlanad ni Kristal ti pudno a naganna ken simple a biodatana: iskolar iti maysa nga unibersidad gapu ta malaksid a presidente ti Sangguniang Kabataan iti lugarda, balediktorian idi nagturpos iti sekundaria.

Naay-ayoak iti kinaurnos ti suratna ken ti kinapintas ti penmanshipna.

Manong Danny, ditoy ti nangrugian ti panagsinnuratmi ken ni Kristal. Pasaray patulodak kadagiti libro, magasin, newspaper ken dadduma pay a makatulong iti panagadalna. Iyaramidak pay iti proyektona ket ipaw-itko kadagiti kalugarak nga agbasbasa met iti nasao a pagadalan. Ngem pulos a dikami nagkitkita iti personal iti baet ti panagtuloy ti panagsinsinnuratmi.

Kalpasan ti practice teachingko iti kolehio, inkeddengko nga ikallaysa ti kapatgan a nobiak. Wen, aminek nga adu met a babai ti naglasat kaniak a puro a propesional. Ngem ni Marie, kababaan iti adal ti napilik nga asawaen. Simple laeng ni Marie. Kadawyan laeng ti pintasna. Ngem kupikopna dagiti saguday a namnamaek iti maysa a naimbag nga asawa.

Bayat ti honeymoonmi ken ni baket, adda dagiti simmangpet a surat manipud ken ni Kristal ngem saankon a sinungbatan. Inkeddengko ngaminen a putden ti komunikasionmi.

Ngem nagtuloy latta ti panagsuratna.

No dadduma, kayatkon nga ilatak kenkuana nga addan asawak. Makonsensiaak ken ni baketko ta adda pay la sabali a babai a pangit-itedak iti panawenko. Ngem sumngay met ti amakko a no ipalgakko ken ni Kristal nga addan asawak, baka daytoy ti pakadadaelan ti panagadalna.

Manong Danny, kayarigak ti naipit iti dua a bato: ania ti piliek? Ni Marie wenno ni Kristal?

Dagita ti mangmangted kaniak iti alimbasag iti diakon mabilang a rabii.

(Adda tuloyna)