INDAYON NI LAGIP: Iti Nagkurusan ti Biagko (Tuloyna)

Kunak no diak malipatan ni Jayson ngem in-inut met la a naglunit ti sugatko iti puso, Manong Danny. Dakkel a tulong kaniak ti programam iti DZTP Radio Tirad Pass.

Nasumokko ti nakitextmate. Ditoy ti nakaam-amuak ken ni JM.

Maysa nga aldaw, kiniddawna ti panagkitami. Natayag ken naguapo ni JM. Nangankami iti maysa a nalatak a restaurant iti Candon City. Nagbuyakami iti sine kalpasanna.

Naragsak a kasarsarita ni JM. Adu dagiti makapakatawa nga estoriana a nakaray-awak.

Iti panaglabas dagiti aldaw, masansan a textannak wenno awagannak. Nariknak laengen a natnagen ti riknak kenkuana. Kalpasan ti tallo a bulan, inawatkon ti ayat ni JM.

Maysa nga aldaw bayat ti panagdeytmi iti maysa a beach resort iti kaparanget nga ili ti Candon, imbaga ni JM a kayatnan nga agdennakami.

Naklaatak, Manong Danny. Diak ngamin ninamnama dayta nga imbagana.

Agpayso, patpatgek ni JM ngem saanko a maaklon nga agdennakamin a kas agassawa nga awan ti patapat ti nasagraduan a matrimonio. Nupay nagdeytkamin, nagpatinggaak laeng a nagpabus-oy iti agek ket no kasdiay a bumara ni JM, pamrayak metten ti kumayakay. Kayatko nga idatagnak ti lalaki a patpatgek iti altar a nadalus ken awanan mulit, Manong Danny.

Ania ti makunam?” inyarasaas ni JM idinto a nagkarayam ti nabara a bibigna iti tengnged. Immirut ti panangrakepna kaniak ket mariknak a kasla malmesak iti sam-it ti aprosna.

Ngem pinatalinaayko ti riknak. Immibbetak iti yaarakupko.

Panunotek pay a nalaing,” nakunak.

No pudno nga ay-ayatennak, saanka koman nga agkitakit,” kinuna ni JM.

Ikkannak iti makalawas,” nakunak. Timmakderak ket inyawiskon ti panagawidmi. Mabutengak a no agumbi pay ni JM, diakon makapagkitakit.

Ala, wen, makalawas,” nakuna ni JM.

Iti panaglabas dagiti aldaw, diak makaidna, Manong Danny. Dinak paturogen ti singasing ni JM. Adalemen ti rabii ngem addaak pay laeng a nakamulengleng iti kasipngetan. Iti panagriknak, addaak iti nagkurosan ti biagko. Ania ti aramidek?

Idi bumigaten, nakaikeddengak. Diak aklonen ti singasing ni JM. Ammok, masaktan ni JM ngem no talaga a patpatgennak, irespetona ti pangngeddengko.

Imbagak ken ni JM ti desisionko. Inawatna met. Kinunana nga ad-adda manen ti panangipategna kaniak. Ngem bayat ti panagnami iti igid ti baybay ti Darapidap, nariknak ti masansan a pannakaikulengna. Ngem saanko nga inikkan iti sabali a kaipapanan ti tignayna.

Nagsinakami ken ni JM a diak ammo a dayta gayamen ti maudi a panagkitami.

Awan pay makalawas, nadamagko laengen nga agkasaren ni JM. Iti laksid ti pannakaammok, adda gayam kaayan-ayatna a sabali ket masikog daytoyen isu a kapilitan nga ikallaysanan.

Kasla nagtupak ti langit kaniak iti dayta a nadamagko. Iti maikadua a gundaway, napadasak ti naliputan iti ayat.!

(Adda tuloyna)