INDAYON NI LAGIP: Kalpasan ti Liday, Sumangbat ti Ragsak (Umuna a paset)

Manong Danny, bayat ti panagdengdengngegko iti programam, diak malapdan ti luak gapu ta maiguyodak iti makapikapik a linabag ti biag dagiti nagsurat kenka. Wen, malagipko met ti bukodko a pakasaritaan ti biag, nangruna iti sinagrapko a padas ken ni ayat a diakto malipatan agingga a sibibiagak.

Manong Danny, ubingak a naaddaan iti kaayan-ayat. Ngem diak agbabawi iti pannakiayan-ayatko ta daytoy ti maysa a karagsakan ken kalidayan a pasamak iti biagko.

Diakto malipatan ti panaggianko iti Baguio City, Manong Danny, idi napanko inaywanan ti anak ti inaunaan a kabsatmi. Ditoy a naam-ammok ni Francis, Manong Danny. Agtrabtrabaho ni Francis kas peon iti maysa a konstruksion.

Nagarem kaniak ni Francis. Gapu ta ay-ayatek met, sinungbatak iti “wen”.

Nagbalin a namaris ti ayan-ayatmi. No awan ti trabahok iti balay, rummuarkami ken ni Francis a mapan agpasiar iti city lagoon wenno mapan agpagnapagna iti mall. No adda kuarta ni Francis, mangaldawkami iti mall.

Ngem maysa nga aldaw, nasarakanmi laengen ti bagimi iti maysa a nalaka nga otel. Ditoy nga insukok ti kinababaik kenkuana.

Nasunotan daytoy iti simmarsaruno a bulan.

Ngem sineknannak iti amak iti sumuno a bulan ta saan metten a simmangpet ti agbinulan a ‘sangailik’. Maysa a bigat, napatalgedan ti suspetsak idi nagduldul-oak.

Idi maammuan ni Tatang a masikogak, limmuas iti siudad. Pinaayabanna ni Francis ket kiniddawna ti panagkasarmin ken ni Francis agsipud ta dandanin agbalin nga ama.

Natulag ti panagkasarmi ken ni Francis iti masungad a bulan ti Mayo.

Nakaragragsakak iti panaglabas dagiti aldaw, Manong Danny. Panagriknak, siakon ti karagsakan a babai iti lubong agsipud ta naan-anayton a maikutak ti lalaki nga ay-ayatek.

Maysa nga aldaw, immay impakada ni Francis ti ipapanna iti probinsiada.

“Mapanko bisitaen ni Tatang ta agsakit,” pakadana kaniak.

“Agkuyogtan,” nakunak. “Kayatko met a makita ni Tatangmo… a Tatangkonto metten.”

“Saan pay nga ita,” insungbat ni Francis. “Agsubliak met la a dagus.”

“Ikumustanak la ngaruden kenkuana,” nakunak.

Limmabas ti makalawas, di met nagsublin ni Francis. Tinekstak.

“Kimmaro ti sakit ni Tatang,” nakunana. “Diak pay makasubli.”

Kalpasan ti makabulan, di pay nagsubli. Tinawagak iti selpon. Awan metten ti simmungsungbat. Agkiriring met ngem madama maputed metten. Iti naminsan, timek ti babai ti simmungbat. Idi usisaek no asino, iniddepnan ti selpon.

Ditoy a nangrugi ti suspetsak nga addan sabali a babai iti biag ni Francis.

Maysa a bigat, adda inkissiim kaniak ni Aida, maysa a gayyemko.

“Nakitak ni Francis idiay Ilokos. Adda kakuyogna a babai,” impadamagna.

Diak nakatimek. Kasla nagrisud ti langit kaniak iti dayta a darikmat.

(Adda tuloyna)