INDAYON NI LAGIP: Makapagsakripisio ni Ayat (Tuloyna)

Manipud idi, masansanen nga umaway ni Tata Esteban, ay, Steve gayam. Idi damo, dandanonenna ni tatang iti talon. Pambarna no kua nga umayna kitaen dagiti impatarakenna a dingnguen wenno umay umanges iti nasalibukag a pul-oy talon.

No umay ditoy balay, adda kuyogna nga arak ken pulotanda ken ni tatang. Adu dagiti matedda ngem ibatinan ditoy balay. Pangrabiimi metten.

“Makadlawak sa, lakay,” nakuna ni nanang iti naminsan sanak tinaliaw. “Panagkunak, adda panaggusto ni Mang Steve ken ni Marlyn.”

“Dimo malapdan diay tao no adda sumken a riknana dita balasangmo,” insungbat ni tatang. “Ti problema, amangan no paayen ta balasangmo ta adda metten kaayan-ayatna.”

“Awan met ti ibagbagana, tatang,” nakunak.

“No agarem kenka, awatem kadi ni Mang Steve?” pinerrengnak ni nanang.

“Diak ammo,” nakunak.

Ngem iti sumarsaruno nga isasarungkarna, saan laengen nga arak ti iggemna a sagut. Addan payen tsokolate wenno makmakan a para kaniak. Diak koma awaten ngem kinuna ni nanang nga awan ti dakesna ta diak met dinawdawat.

Maysa a bigat, immay manen ni Steve ditoy balay. Nairana nga awan da tatang ken ni nanang ta katibok ti panagtalon. Madama nga isagsaganak ti pangngaldawmi. Posi nga utong a nalaokan a tultulang ti baboy ti lutlutuek. Mapanko balonan ida iti kataltalonan.

“Duata a mapan mamalon kadakuada,” kinuna ni Steve.

“Ay, kababain met kadakayo…” nakunak.

“Nabayagen a diak nangaldaw iti kataltalonan,” kinunana. “Ita man laengen.”

Iti baet ti panagkitakitko, pinakuyognak ni Steve ken ni Mang Andoy, ti drayberna, a nagtiliw iti dua a manok. Ni payen Mang Andoy ti nagparti. Nagpasibbol iti bunga ti papaya a sagpaw. Nagpagatang iti sammigel iti tianggi.

Nasdaaw da tatang ken nanang ken sumagmamano nga agtaltalon idi mailasinda ti kaduak a mamalon. Nasiputak ti panagtitinnaliaw dagiti kaarrubami sada nagiinnisem.

Nakaragragsak da Steve bayat ti pannanganmi. Nagkammet a kas kadakami.

Mumalemen idi aggawid da Steve. Idi maammuanna nga agparaepkami manen iti sumuno a lawas, imbagana nga umayto manen. Imbilinna ken ni tatang a mangtiliw iti kalding tapno isu ti pagsasanguanmi kalpasan ti paraep.

“Taltalekmo pay, basang,” inkissiim ni Nana Tilde kaniak idi maisibet ni Steve. “Saanmon a palusposan ni Manong Teban. Sigurado a nanam-aykanto iti dennana.”

“Awan pay ti ibagbagana, Nana,” mababain nga insungbatko.

“Anian, basang, uray no awan pay ti indupdupagna, natibtibong pay ngem balikas dagiti tignayna,” kinuna met ni Nana Asiang.

Nagdinamag iti purokmi ti ikukuyog kaniak ni Steve a namalon kadagiti dadakkelko. Naammuan ni Marlon.

“Pudno ti damagko nga agar-arem kenka daydiay a laklakayan?” pinerrengnak.

“Awan ti ibagbagana. Ngem malapdak kadi no agarem kaniak?” nakunak.

“Apay a dimo pay la iprangka nga addan nobiom?” medio nagubsang nga imbalikasna. “Wenno kayatmo met ti agpaarem kenkuana?”

“Ne, saanta pay a nagkasar, pawilannakon a makipatang iti sabali a lalaki?” nasairak ket immingarak metten.

Iti dayta a malem, nadagsen ti paddak ni Marlon nga immulog iti balay.

(Adda tuloyna)