INDAYON NI LAGIP: Ti Lalaki iti Biagko (Tuloyna)

Inyam-ammok ni kasin Daisy ken ni James. Nairut ti pananglamano ni James iti kasinsinko.

“Ammom, dakkel ti pammabalawko iti gayyemko iti daytoy a panagam-ammota,” nakuna ni James.

“Apayen, Manong?” dinamag ni Daisy.

“Adda gayam aglemlemmeng a napintas a kasinsinna, dina la ketdin nadakdakamat kaniak.”

“Managrabakka gayam,” immisem ni Daisy idinto a pinarimrimanna ti pagayamko.

Diak ammo, Manong Danny, no apay a kasla nariknak ti pannakayurit ti saem iti barukongko.

“Inka man mangisagana iti pagpalamiistayo, kasin,” namrayak a kinuna.

“Ay, wen gayam, nabannogkayo a nagnagna,” kinuna ni Daisy ket dinagdagusnan ti nagturong iti balay.

“Panagkunak, nakitakon ti babai nga ikallaysak,” kinuna ni James bayat ti panangisursurotna ti panagkitana iti likudan ni Daisy.

“Oy, tinamaankan sa iti pana ni Kupido,” pinangtingitingko iti riknana.

“Diak ammo, best friend, ngem ita la a makariknaak iti kastoy,” tinaliawnak ni James.

“Nalipatamon ni Windy?”

“Maysa a panid ni Windy a naikupinkon. Pagyamanak ketdi ta nagsubli iti denna ti patpatgenna, no saan, saannak koman a nawaya a mangibaga iti riknak ken ni Daisy.

Inyayab ni Daisy ti panagpalamiismi. Pinalpaliiwko dagiti dua. Kaarigda ti nabayagen a nagam-ammo. Nakatibtibong ti garakgak ni James. Panagriknak, nalipatannan a namimpinsan ni Juliet.

Maragsakannak koma ta naimbagan met laengen ti sugatna nga impalay ni Windy, ngem sabali ti mariknak. Panagamak ti simmangbay kaniak, panagamak a mapukawkon ni James iti agnanayon babaen ti kasinsinko.

Nalpas ti bakasion ni James. Nagsubli iti trabahona. Ngem agdadaraddan ti tawagna ken ni Daisy. Tunggal Sabado nga umay agpasiar ditoy balay. Umian metten ket sala aggawid iti malem ti Domingo.

Nakalaglag-an ti gunay ni Daisy no kasdiay a tumawag ni James. Ammok lattan a matnag metten ti riknana ken ni James.

“No agdaton ni James, aklonem kadi, kasin?” sinaludsodko iti naminsan.

Nakasamsam-it ti isem ni Daisy. “Panagkitam, adda rikna ni James kaniak?” sinaludsodna.

“Saan a makalibak ti tignayna. Ammok nga agur-uray laeng iti tiempo nga agpudno kenka,” nakunak.

“Diak kayat nga ulboden ti riknak. Agayatak metten kenkuana, insan,” impudno ni Daisy.

Saannakon a nagtimek. Ngem nayurit ti saem iti kaunggak.

Manong Danny, nasakit nga annugoten ngem patpatgek met ni James! Anian ta kapilitan a lapdak ti riknak ta saan a kanunongan ti gimong ti panagayat ti maysa a lalaki iti padana a lalaki!

(Maigibusto)