INDAYON NI LAGIP: Ti Lalaki iti Biagko

Sapay koma ta napia ken nasalun-atka a sangbayan daytoy suratko.

Manong Danny, kayatko koma met nga ibinglay daytoy a pakasaritaan ti biagko bareng no makatulong iti pannakaep-ep ti agdama a marikriknak.

Nailaga daytoy salaysayko iti panagpagayammi ken ni James, padak nga Ilokano a kinaklaseak iti kolehio.

Wen, ibilangko ti panagpagayammi ken ni James a maysa kadagiti karagsakan a pasamak iti biagko. Nasarakak kenkuana dagiti saguday ti maysa a napudno a pagayam a narigaten a mabirokan iti daytoy a panawen.

Nagbalin a napateg kaniak ni James. Idi addakami pay iti kolehio, agkuykuyogkami kadagiti pasken wenno outing. Agsipud ta agkaseraankami, agpipinnadigokami iti sida. No maladaw ti abastok, pautangannak ni James. Kasta met a no siak ti addaan, nalukay ti dakulapko a tumulong kenkuana.

Uray idi naggraduarkami iti kolehio, saan a nagsina ti dalanmi ken ni James. Naggawid iti Tagudin nga ilina idinto a ditoyak met Narvacan. Ngem masansan ti panagtintinnawagmi iti selpon. Iti met weekend, no saan nga isu ti agpasiar ditoy Narvacan, siak ti agpasiar iti Tagudin. Kasta ti kalagda ti panagpagayammi.

Kinapudnona, adda pay dagiti mangipapan nga adda nalimed a relasionmi, aglalo no kasdiay nga agsinsinnallabaykami wenno agkibkibinkami.

Pamrayan laeng ni James ti agpaggaak no idanonko kenkuana dagiti sayangguseng.

Makipagkatawaak met kenkuana. Ngem diak ammo ta kasla kawaw ti katawak.

Ti ket ammok, adda dagiti rabii nga alimbasagennak iti iddak aglalo no umagibas ti panunotko ni James, dagiti naragsak a pasamak a naglabas iti biagmi. No dadduma, tingtingitingek ti bagik no ania ti pudpudno a kinataok. Iti tawenkon a duapulo, awan pay ti babai nga inayatko. Aduda met a nakaawis iti imatangko ngem diak ammo no apay nga awan ti dumket a riknak kadakuada.

Ngem no agkuykuyogkami ken ni James, nakaragragsakak. Lalon no kasdiay a sallabayennak ket malang-abko ti agat-lalaki a pay-odna.

Ngem linapsik iti panunotko daytoy a marikriknak. Nangruna ket dandanin agkasar ni James. Kinaklaseanmi met laeng ni Virgie a kaayan-ayatna. Taga-La Union.

Maysa a rabii, naladawak a naggawid iti kaserak. Dimmar-ayak ngamin iti birthday ni Myrna, kaopisinaak. Ni Myrna ti isutsutilda kaniak. Pamestisaen ni Myrna. Adu la ketdi a lalaki ti arimbaraen a mangpampanunot kenkuana. Adda met madlawko a riknana kaniak ta masansan a matiliwak a parparimrimannak. Ngem kasla kabsat ti pangibilangak kenkuana.

Idi ilukatko ti ridaw ti siledko, nakitak ti pakabuklan ti tao iti katrek. Ammok lattan a ni James.

Ginangtak ti silaw. Nagmulagat ni James. Pinilitna ti immisem idi makitanak.

“Ita man pay,” nakunak. “Dika simrek iti trabahom?”

“A-adda problemak,” nakunana.

“Ania kadi?”

“Saanen nga agtuloy ti kasarmi ken ni Virgie,” kinuna ni James.

“A-apayen?” nasdaawak.

“Nakitaray iti dati a kaayan-ayatna!”

Ngem imbes a makipagriknaak iti pagayamko, nakariknaak ketdi iti naisangsangayan a ragsak.

Manong Danny, kinagurak ti bagik iti daytoy a naduktalak. Diak gayam maitured a mapukawko iti dennak ni James!

(Adda tuloyna)