Indian national, nasipdutan iti asideg kamposanto

VIGAN CITY – Ballaag kadagiti ganggannaet nga agbasbasa ditoy siudad: Diyo gamden ti magna nga agmaymaysa iti panipngeten a kalsada ken saan a matagtagitao a lugar nangruna iti rabii ta posible nga adda rinuker ti kararuana nga agpadpadaan iti biktimaenda.

Leksion daytoy iti maysa nga Indian national a nagbalin a biktima iti pannipdut a napasamak iti Rizal Street Extension, Barangay VII, ditoy siudad idi rabii ti Oktubre 15.

Innaganan dagiti polis ti biktima ti pannipdut a ni Katyayani Brahmarouthu, 19, maysa nga Indian national a first year student iti University of Northern Philippines.

Kas panangisalaysay ti biktima, idi agarup 7:35 ti rabii ti nadakamat a petsa, agmay-maysa a magmagna iti kalsada iti asideg ti Hardin de Caridad, pribado a sementario ditoy Vigan, ket idi makadanon iti paset ti kalsada a nasipnget, maysa a lalaki a nagaruat iti bull cap, sky blue t-shirt ken short pant ti kellaat a nanggammat iti petakana sa dagus met la a nagtaray a naglibas.

Kinuna ti biktima nga ATM card ken cash nga agdagup iti P14,000.00 ti naggian iti petakana.

Nagsawar dagiti polis kadagiti lugar a manamnama a limsotan ti mannipdut iti panaglibasna ngem negatibo ti resultana.#