Tawid News Magazine

Industria ti panagtaraken iti baka iti Ilocos Sur, padur-asen ti Provincial Government

VIGAN CITY – Pannakapadur-as ti industria ti panagtaraken iti baka tapno agprogreso ti panagpataud ti gatas ken dadduma pay a dairy products iti probinsia tapno manayonan pay ti pagsapulan dagiti umili.

Dayta ti inrakurak ni Ilocos Sur Governor Ryan Singson kadagiti kameng ti media iti naangay a press conference iti opisinana kalpasan ti panaggapuda sadiay India a nakitaripnonganda kadagiti national government ministers para ti pannakapadur-as ti industria ti panagtaraken iti baka iti Ilocos Sur.

Inrakurak ni Gov. Singson a babaen ti imbitasion ti gobierno ti India, nakipagtaripnong kadagiti opisial iti dayta a pagilian para iti tulongda a mangpadur-as ti industria ti baka iti Ilocos Sur. Impakaammona a mangipaay ti gobierno ti India kadagiti libre a pangrugian a baka ken tumulongda iti mausar a teknolohia iti panagtaraken ken panagpataud kadagiti gatas ken dadduma pay a dairy products tapno mapadur-as ti industria iti Ilocos Sur a narugianen sadiay Santa iti naglabas.

Inlawlawagna a tinulongan ti India ti pagilian a Brazil a maysan kadagiti nasion a kadur-asan ti panagtaraken ti baka, ket gapu iti klima iti Pilipinas ken kalawa dagiti daga ket manamnama a nasayaat ti panagtaraknan.

Impakaammona pay a maysa nga isuro dagiti sientista ti India ket ti pannakapadur-as ti water-source technology kadagiti paspastoran tapno saan a problema ti pangsibog kadagiti pagaraban.

Inlawlawagna nga adu dagiti nalawa a paset ti Ilocos Sur a nasayaat a pagtarakenan iti baka, ket madaman ti pannakaadalda sakbay ti idadateng dagiti sientista manipud India tapno kitaenda dagiti tumutop a lugar a pagtaraknan iti baka ken pakabangonanto dagiti pasilidad para iti proseso ti panagpataud iti gatas ken panagaramid kadagiti nagduduma a dairy products.

Impakaammo met ni Dr. Trina Talaga Tabboga, Medical Director ti Provincial Health Office ken Gabriela Silang General Hospital, a maysa pay a natratar iti pannakitaripnongda kadagiti Indian ministers ket ti pannakaadaptar ti paperless system iti pannakamanehar dagiti hospital iti India. Kayat a tuladen ti ISPH GSGH ti sistema a dagiti tunggal taga-Ilocos Sur a pasiente a maadmitarto iti ISPH GSGH ken kadagiti district hospitals ket addanton naan-anay a medical records-da tapno agkasapulanda iti medical attention iti masakbayatn ket dagusen nga ammo dagiti mangtaming a doktor ti medical history ti pasiente ken nadardaras ti pannakatamingda.

Exit mobile version