Inidus ti di pay Nagtagilasag nga Imnas

nagrimat ti sagudayna
iti mangilwengliweng a law-ang
ket nakayawanak, inadipennakā€¦
ngem saanko a matagikua
ta dipay nagtagilasag ti rimatna
ken maysa a burburtia, burburtia
taĀ  diak a maawatan ti italtalukatikna
ta toy pusok ket inidus ti kayaw
ti dipay nagtagilasag ngaĀ  imnas
a sabong dagiti tagainep
ket reggetko unay a maikutak
ti ngayed a kayawna
tapno innak metten ibisik ti dungngo
iti kinelleng ni karayo
ngem agbibilangak kano, agbilbilang
kadagiti bituen iti tangatang
isu a riingendak, riingen, wen,
tapno diak maturog iti barukong
ti dipay nagtagilasag nga imnasā€¦