IPON, naitandudo iti Santa

SANTA, Ilocos Sur – Agduduma a luto ti ipon ti imparaman dagiti opisial ditoy nga ili idi Pebrero 23 a pannakaangay ti Umuna nga Ipon Culinary Festival and Trade Fair kas paset ti panangitandudoda daytoy a pamastrekan dagiti umili ken panangidur-as iti turismo ditoy.

Karaman kadagiti baro a luto ti ipon nga impasango dagiti opisial ditoy ti Ipon Shanghai, Ipon Pizza, Ipon Embutido, Ipon Express, Chezzy Ipon Rolls, Ipon Nuggets, Pinangat na Ipon sa Gata ken Tinubong nga Ipon.

Kinuna ni Mayor Jeremy Jesus “JJ” Bueno III a dagiti nadumaduma a luto ti ipon a naisagana bayat ti festival ti mangipakita iti “versatility” daytoy a kaaduan a maala iti kabaybayan ti ilida.

“Idi, kilawen, bugguong, sinigang, ken torta laeng ti pakalutuan ti ipon ngem saan itan,” kinuna ti mayor idinto nga indagadagna ti panangsuporta ti gobierno probinsial kadagitoy a produkto.

“Adu gayam ti mabalin a pakaaramidan ti ipon isu a suportarantayo ta dakkel ti posibilidadna a no madamag dagiti kabangibang a probinsia, sigurado a dumagsada iti lugar,” kinuna ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano.

Inkarina ti panangipaayna iti suporta aglalo iti promosion ti ipon.#