Isisingising ken Ilelennek

Salaysay ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maudi iti dua a paset)

 

Dimteng ti pammabalaw manipud iti maysa a foundation gapu iti pannakaaramat ti balikas a tawid. Inlawlawagmi a daytoy ti inaprobaran a mismo ti Department of Trade and Industry manipud iti tallo a prioridad a nagan. Ken maysa, ti nagan ti foundation ken ti maysa a babasaen ket agduma ti statusda.

Agsipud ta marigatan a makaala iti sponsors ken advertisers ti magasin, napagbalin a pagiwarnak, kas Tawid News Magasin.

Dimteng manen ti sabali a pannubok. Nagriri dagiti dadduma a pagiwarnak ta saan kano a mabalin a patarayen ti maysa a publisher ti dua a pagiwarnak iti maysa a probinsia. Bilin dayta ti Korte Suprema a suroten iti pannaki-bidding kadagiti judicial notices ken dadduma pay a legal proceedings.  Naaramid ti reorganization kadagiti dua a pagiwarnak. Tapno maliklikan ti adu a pammabalaw, agtalinaed ti kinaadda iti patas a trato iti linteg wenno annuroten.

Napasamak ti saan a panagtutunos dagiti kakadua iti pannakapataray ti SC, ngem saanak a nakibiang. Kimmayakayak, ta iti sasaadek a kas contributor, maitutop a dagiti laeng sinurat ti pakibiangak. Dimteng ketdi ti punto nga agsardengak laengen nga agsurat. Kinasapulak ti balakad dagiti gagayyem. Inurnongko amin a balakad, tinimbang ken inamirisko. Kiniddawko ti pannarabay ti Mannakabalin. Sinurotko ti nadagdagsen a pitik ti nairut a pannakigayyem.

Dua a pagayam ti nangkuestion, nga ania koma ti maalak ket saanak met nga agsueldo, idinto ta sueldo ti ited iti bangir a partido? Wen, aya? Ngem nautobko a saan a kaso ti kompensesion daytoy no di ket pannakigayyem. Adda nagkaduaanmi ken Mang Badong, ket dayta ti nasken a takderak. Total, dakkel ti mapastrekko iti B&J Writing Services, puera pay dagiti bukodko nga awat a serbisio. Kumitkita ti pagtagilakuanmi iti nateng ken prutas. Ti income a para iti pamilia ken gastosen dagiti uppat nga annak nga agiskuela ket saan a parikut.

Intuloyko ti narugiak iti TNM. Ti parikut, ket iti bangir a partido, kanayon ti awisda, ngem inserrakon dagiti lapayag. Diakon inkaskaso ida.

Dagiti dua a nadekket a komparik ti nakadlaw, ket kunada: naganmo met la aminen a makita, adda saan a nasayaat nga impression iti kasta a banag. Inayonan met dagiti dadduma pay a gagayyem, Baguio journalist dagitoy ken agsursuratda pay iti national dailies. Nagusarak iti adu a nome de plume, nga aramatko idi addaak iti radio.

Sinangbayannak manen iti  parikut, ti awis a panagsublik iti dati a trabahok iti radio, ngem saanen a kas iti sigud no di ket maysan a contractual. Dagiti laengen dadduma a translation ken sumagmamano a creative writing ti inawatko.

Idi agangay, addan 2k nga honorarium iti TNM, pagbayad iti internet.

2007 idi dimteng ti nakaro unay parikut kadagiti bangad nga annak a naibarkada kadagiti street gangs. Diak ammo no nagkurangak iti pammagbaga, tarabay wenno nabaybay-ak ida gapu iti pannakakumikomko iti innak panagsursurat? Narigat metiti mangisuro babaen kadagiti dakulap. Ti ultimo remedio, nagsubliak iti eskuelaan a pangipakitaak iti kinapateg ti edukasion. Nautobko pay  nga ituon laengen ti panawenko iti pakaseknan ti pamilia. Naisipko a pagtalinaeden ti kolumko iti 10 a tawen a pannakimuli iti TNM. Nanayonan iti 500 ti honorarium, ken sabali pay iti isu met la a gatad.

2009 idi simmangbay ti kasisipngetan a paset ti biagko. Naeres amin a linaon ti muging. Nasken a subliak dagiti tugot tapno masurotak ti umno a desdes uray no agkaradapak a mangibaklay ti nabantot a krus. Nakarkaro ti simmangbay a parikut iti ikakaro ti sipnget, ket nabaybay-ak ti panagsurat; ti kidem a rabii ket saandak a   binay-an dagiti kakabsatko.

Liman a tawenen ti napalabas, ngem adu pay iti diak a mapasubli. Itay nabiit sabali manen a klase ti therapy.

Ilelennek. Apay a dumteng ti ilelennek? Wen, ngem siguradoak, tapno maipasngay ti sabali manen nga agsapa.

Kaanonto ngata nga agngudo iti innak panagsurat? No pinal ti ikeddeng ti aniaman a rason ken panawen…#