ITI DUYOG TI SINGASING: 1st Honor Blanco Cabie Premio iti Literatura Ilokana, Salip Ti Sarita A Para Ubbing: Nabaludbod dagiti Apit

Sakbay daytoy pasalip iti sarita a para ubbing, insayangkat ti Tawid ti Ilocos Foundation, Inc. (TIFI) (sabali ti Tawid News Magasin -Ed.) ti Vigan, Ilocos Sur ti Tawidsalip ti Sarita a Para Ubbing idi 1999-2000. Naipablaak dagiti nangabak idi 2002 iti Samtoy, ti magasin a kukua ken imanehar ti TIFI. Ngem saanen a nasunotan ti pasalip. Nagsardeng metten ti magasin.

Nasayaat la unay ta adda daytoy 1st Honor Blanco Cabie Premio iti Literatura Ilokana (Cabie PINILI), Salip ti Sarita a Para Ubbing a nangriing iti daytoy nailibay a klase ti sarita. Agsipud ta damo daytoy a pasalip, limitado laeng dagiti nakisalip, taga-Metro Manila laeng ken Ilocos Norte. Nalabit a pangrugrugian. Pamadpadasan. Nalabit a maikalawanton kadagiti sumaruno a dupag.

Iti panangbasbasak kadagiti nangabak, napaliiwko a dakkel ti potensialna a lumawa ken rumang-ay pay daytoy, ta saan a paatiw ni mannurat (nga Ilokano) iti panagsuratan iti kastoy a klase ti sinurat. Ti Ilokano psyche iti kastoy a sinurat ket naluomen ken sidadaanen a mapuros ken maidaya iti dulang ti literatura. Iti daytoy a pasalip nagbandera ti kabaelan dagiti mannurat iti saan nga agpatingga a burayok ti pampanunot. Iti pannakatingiting ti nawarwar a lubid, timpuar ti isem a kabaelan ni Ilokano ti agputar no di nalalaing pay iti kabukbukodanna nga eksperiensa itoy a bangkag ti panagsuratan.

Napintas ken nabaludbod dagiti apit. Makapnek.

Isu nga intay man pasadaan ken usigen ti kinarakaran dagiti apit.

Ti Manok ni Andy”, sinurat ni Efren A. Inocencio, Maika-3 a Gunggona. Naipablaak iti Bannawag, Agosto 10, 2009.

Ti sumari (summary) ti sarita.

Manipud iti away a di pay nagteng ti waya dagiti “nangato a balaybalayan,” simmurot ni Andy ken ni amangna iti parbangon nga agudong ken mapan aglako iti saba. Ilakona met ti dumalaga a manokna tapno adda igatangna ti Chicken Joy ti Jollibee nga impadamag ni Cris a kaeskuelaanna a nakaim-imas. Nasken a maramananna met ti Chicken Joy tapno mapadasanna met ti nanam dayta pagidikalutan, no pudno met laeng a naim-imas ti lakoda a manok ngem iti tinola ken no pudno met laeng a nasarangsang ti kudilna,

Ngem ilakona laeng ti manok tapno mataraken, saan a partien a sidaen. Dina inlako ti manok iti maysa a baket ta para sidada kano. Ngem iti maysa a lakay nga aglanglanga a baknang, impatawarna iti dua gasut a pisos.

Ngem pinawarwaran nga umuna ti lakay ti pungo ti manok tapno kitaenna a di met laeng pilay daytoy. Sitatalek ken sigagagar a winarwaran ni Andy ti manok. Ngem ti dakkel biddutna ti ubing, pinatitna ti kimmol ti manok ket simmiag daytoy a timmaray. Kimmamat dagiti agama ngem didan nakita ti simmuksokanna.

Awan ti naaramidan ti ubing no di agsangit. Pinabasolna pay ti lakay ta pinawarwar daytoy ti pungo ti manok. Imbaga ti lakay nga awan basolna ta dina pay sinagsagid ti manok. Pimmanaw ti lakay, ngem nagsubli ket inyawatanna iti sangagasut a pisos ti ubing tapno adda met laeng pag-Jollibeena.

Apaman a nakapanaw ti lakay, dinagus ni Andy ti napan iti Jollibee tapno gumatang iti Chicken Joy. Nagsubli iti yan ti puesto ni tatangna nga aglaklako. Linapgisanna ti amana a pangramananna. Kuna ti ama a saan nga adayo ti ramanna iti nadigo a tinola. Inrason ni Andy nga agsinsinda iti raman. Ngem naamiris ti ubing: “Mariknana itan ti nagdumaan ti Chicken Joy ken tinola. Ad-adda a mabsog iti tinola ta adda papaya a nayonna.”

Nabayag a ninanam ni Andy ti Chicken Joy. Sinepsepanna pay ti tulang ti luppo ti manok.

Adda nagkiak a manok. Ti manokna a kamkamaten ti aso! Kimmamat metten ni Andy. Uray ti ama ket nakipagkamat kalpasan a nangput-ing iti saba a lakona ket imbatona a pinangbugaw iti aso. Immusok ti manok kadagiti tagilako ngem saan nga ininggaan ni Andy a kinamat. Simrek ti manok iti kasilia dagiti babbai ngem sinurot latta ni Andy agingga a nakemmegna ti manok.

Kuna ti amana a mapandanto ilako ken ni Sanglay ta nangina ti panaggatang daytoy iti netib a manok. Ngem saan a kayaten nga ilako ni Andy ti manokna. Pagitlogennanton tapno umadu ti manokda a lutuendanto iti tinola.

Gibusen ti sarita.

(Adda tuloyna)