ITI DUYOG TI SINGASING: Balitok ti inapit ti Palanca Awards (Tuloyna)

Agpada ti nanang ken ti baket ni Angkel Ato a natibker ti pakinakemda ken takderda iti biag. Makidangdangadangda iti biag nga iggemda ti lampara ti kinalinteg. Adu ti atiwen ti kinataoda iti dana ti biag.

Awit ni Dante manipud kinaubingna ken kalpasan ti sangapulo ket walo a tawen dagiti nariinganna a tagipatgen (values) ket maikari nga agbalin a maikalima a makaammo iti palimed.

Napateg unay a ramen ti tagipatgen a nasursuro ti anak kadagiti nagannak iti pannakamuli ti kinaasino iti agdama.

Napintas a sarita. Namsek kadagiti natibker a panirigan iti biag.

Makainspirar ken makapaguyugoy rikna.

Nabara a kablaaw iti author!

Ti maladaga nga idea

Maladaga kunak ta kaiyariganna ti kaippasngay  iti Literatura Ilokana ti subject matter daytoy a sarita, “Dagiti Pasugnod ni Angelo,” sarita ni Sherma E. Benosa ti Nueva Vizcaya,  nangabak iti umuna a gunggona iti Palanca Awards 2010.  Pakasaritaan ti sibibiag-nga-alis.  Dayta sibibiag-nga-alis metten ti narrator.

Dakkel nga agpang ti itatag-ay ti kinaposibilidad ti idea a kas naisangsangayan a bunga ti fiction. Binaliktad ti idea wenno kapanunotan ti gagangay a kapanunotan wenno perception maipapan iti naikkat a biag iti saklolo a maawagan iti natay nga alis.

Itoy a sinurat, insurotko iti positibo a panirigan, isu a naawagan iti sibibiag nga alis. Ta adda kadi (wenno awan) pammaneknek a matay ti maysa a naigagara/wenno saan a naigagara a naikkat a main-inaw ken/wenno sikog?

Adda kadi makapaneknek a matayan laeng ti naikkat a sikog iti pisikal a bagi ngem saan iti ispiritual?

Adda kadi makapaneknek a matay ti maysa nga inaw wenno awanan pay laeng iti pisikal a bagi a naikkat iti saklolo?

Adda kadi makapaneknek a sibibiag ti maysa nga inaw wenno awanan pay laeng iti pisikal a bagi a naikkat iti saklolo?

Iti kanito a nagmaymaysan ti semilia ti lalaki ken babai iti uneg ti saklolo, rugin ti biag.

Iti bukodtayo a kapanunotan, biag nga espiritu wenno awanan iti pisikal a bagi ti inaw. Ta iti uneg ti saklolo a madebelop ti pisikal a bagi. Kalpasan ti siam a bulan rummuar a kas naan-anayen a maladaga – wenno addaanen iti pisikal a bagi.

Ngem iti sarita, saan a naikkan ti inaw iti naan-anay a panawen ti biag tapno makabukel koma iti pisikal a bagi. Iti pannakaikkat ti biag iti uneg ti saklolo, siempre, espiritu lattan. Daytoy ti konsepto ti sarita.

Asino ti makapaneknek a matay ti espiritu? Adda kadi wenno awan?

Adda pannursuro dagiti major religions maipapan iti reincarnation. Saan a matay ti espiritu – wenno ti nagtipon a semilia ti lalaki ken babai a naaddaanen iti biag. Laeng ta dagiti espiritu ket saanda a naikkan iti tiansa a mabiag met koma ti pisikal a bagida. Dayta ti pakabuklan ti pasugnod dagiti amin a sibibiag nga alis.

Dayta ti pakabuklan ti “Dagiti Pasugnod ni Angelo” ta ibagianna dagiti naikkat nga alis a saan man laeng nga inikkan dagiti ‘makunkuna’ a nagannak iti tiansada a maaddaan iti pisikal a bagi a mainaw iti saklolo ti ina, maipasngay ken agbiag a kas tao. Naipaidam kadakuada dayta a banag. Nakasaksaksakit a panunoten dayta a pannakapaidam. Posibilidad laeng daytoy idea nga imparang ti sarita.

Ketdi, saan a kas iti gagangay a mailadladawan nga agbalin a demonieto wenno demonieta ti naikkat a biag iti saklolo. Kasano koma a mapaneknekan nga agbalinda a demonieto wenno demonieta, ala man?

Saanko a maisip a panunoten no apay a napasamak daytoy a konsepto; malaksid iti punto a maysa laeng a psychological a banag ta napigpigsa ngata ti kidagna wenno bareng  napigpigsa ti kugtarna tapno saan nga aramiden dagiti agpanggep a mangikkat iti sikogda.

Binaliktad daytoy a sarita ti gagangay a kapanunotan a nagbalin nga “Anak ni Janice” dagiti inikkat a biag iti saklolo. Binaliwanna, impanna iti mas positibo nga aspeto. Mas positibong pananaw, kuna dagiti Anggalog.

(Adda tuloyna)