ITI DUYOG TI SINGASING: Napintas ti agpagnapagna iti igid ti baybay

TI PanagsubliK iti nakaiyanakanmi nga ili ti Narvacan ti nagapon iti panunotko kalpasan ti dua a bulan a physical therapy nga impakat da April Ann Nigos ken Marvin Florendo kaniak. Narigat ti maipasidong iti physical therapy lalo no iti damo ket saanmo nga ammo no siaasinoka, dika makakunail ken di makabalikas. Makabulanen ti napalabas ngem saanak pay a makapagna, ilugandak iti wheel chair nga ipatsek-ap iti ospital. Ngem iti pinget, gaget ken determinasion da April ken Marvin a maisubli ti salun-atko, naikkannak iti nakadakdakkel a namnama.

Nakitak ti pingetda, manipud 8:30 iti agsapa agingga iti 1:30 iti malem, diretso, awan ti inanada ken uray maikkanda iti merienda, saanda a kutien agingga iti dida malpas ti trabahoda. Pasaray umabot ti therapy iti pasado alas dos. Natuok daytoy a proseso, a kasapulan ti panangurnos iti nawara a kinatao.

Saanda laeng a PT no di ket mammagbaga. Impatigmaanda kaniak nga aramidek ti sigud nga aramidko. Agpasiarak iti uray sadino a lugar. Isu nga impapilitko iti pamiliak nga agawidak. Uray marigatanak a magna. Uray kasapulak ti sarukod.

Ti mapan iti igid ti baybay ti umuna nga iniliwko. Manipud iti Barangay Pantoc, sementadon ti kalsada a mangdalan iti Barangay Bolanos a sumalpot iti sikigan ti Narvacan School of Fisheries iti Sulvec. Napintas ken nalawa ti kalsada iti igid ti kabaybayan. Sadiwa ti angsen nga angin. Nadalus ti aglawlaw. Adda payen naipatakder a beach resort sadiay.

Idi Semana Santa, dimmalan dita ti libut. Sakbayna, masansan a dagiti laeng dua a barangay iti poblasion ti pagrikusan ti libut. Medio pangatiddogen ti libut ta manipud iti simbaan ti ili, agpaamianan a lumasat kadagiti barangay ti Poblasion-Sta. Lucia, Limmansangan, iti paset ti Sulvec a sumrek iti kabaybayan, lumasat iti Barangay Bolanos, Turod ken Paratong santo sumrek iti ili. Adu dagiti tao a nakilibut uray pangadaywen ti pagnaedanda. Uray ti ama ti ili ket nagkaling-etan met a nagnagna.

Iti panagpagnapagnak a masapa, daytay kasingsingising ti init, adu dagiti masabatko a sumagmamano a grupo. Ad-aduda pay iti aldaw ti Sabado ken iti Domingo. Iti innak panagdamdamag no sadino ti naggapuanda, naammuak a grupo dagiti addaan saksakiten a masapa nga agpagnapagna iti igid ti baybay. Dagitoy dagiti addaan sakit a diabetes ken high blood pressure. Kaaduan dagitoy ti nagdalan iti pannakaatake.

Inaldaw nga ehersisio ti obrada, manipud iti alas kuatro ti parbangon agingga iti sumingising ti init. Kaaduan kadakuada ti nakapasublin iti salun-atda ngem itultuloyda pay laeng ti binigat a panaghersisioda.

Napintas ti agpasiar iti igid ti baybay. Mayat ti agpagnapana a masapa, lalo no nakaturog pay laeng ti danum. Awan ti duadua a sumayaat ti salun-at. Saan laeng a ti pisikal a bagi ti sumidap no di pay ti panagpampanunot.

Isuna laeng ta saanko a kinabaelan ti agpagnapagna iti kadaratan ti kabaybayan gapu iti panagtukkol ti dapanko a saan pay laeng a makarikna. Nagangayanna, iti sementado a bit-ang iti sango ti balay nga agarup 100 a metros ti pagnaek tallo nga oras iti bigat ken dua nga oras iti malem.

Siguro, iti panaglabas ti aldaw a sumaysayaat ti salun-at, agsubliakto manen iti igid ti baybay. Agpagnapagnaak sadiay iti parbangon. Makitimpuyog kadagiti kameng dagiti walkers. Kayatko a nanamen ti imbag nga itden ti igid ti baybay. Ta makapasalibukag ti agpagnapagna iti igid ti baybay…#