ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Kaunaan A Panagbibinnutos (Tuloyna)

Ti black propaganda ti maysa a kangrunaan a timek ti Magdalo. Saan kano a rumbeng a pakitaan iti panagdayaw ken panagraem ti Supremo (Andres Bonifacio) agsipud ta maysa a mason, saan a mamati iti Dios, ahente dagiti prayle, ababa ti adalna ken dadduma pay. Nalabes a panangdadael iti kinatao.

Paset ti pulitika amin dagitoy. Pudno man ken saan. No saan nga ammo ti politiko ti aramidenna, agtinnag iti panagpungtotna. Ngem saan a masebseban ti panagpungtot ti pasamak no di ket mangited iti dakkel a tubeng iti balligi agsipud ta madadael ti takderna gapu iti black propaganda.

Iti agdama, saan a nakakaskasdaaw ti kinaadda ti black propaganda, panangdadael iti kasalisal, wenno panangitapkal ti pitak iti rupa ti kasalisal. Isu a mapasamak ti pinnuskolan iti rupa iti agtultuloy a pinniltakan iti rupa. Asinoman a sumuko, aglak-am iti pannakaidadanes. Saan nga ekspektaren nga agnanayon a nadalus ti ay-ayam iti politika. Adda narugit a pasetna wenno bagina gapu iti baliktad a prinsipio. Saanmo a lubong ti politika no maysaka a santo wenno santa. No saanmo a kabaelan ti agbaliktad ti bitukana, saanka a sumrek iti politika.

Uray daydi damo a panagbubutos dagiti dadaulo ti rebolusion, uso met ti hakot system wenno panagbunag kasta met iti panagbalimbing. Kas iti napasamak iti grupo ti Magdiwang. Idi damo, naggaduda ngem bimmaliktadda iti saan nga ammo a rason.

Iti agdama, adu dagiti politiko nga agbaliktad. Daydi sigud a mangisaksakit iti dadaulo ti partido, isuda itan ti numero uno a kasalisal ti dadaulo. Pudno la unay nga iti politika, awan ti permanente a gayyem. Mapasamak ti panagsisina ken panagdudupar iti panawen ti eleksion. Nabara wenno sobra ti akusasion no maminsan ket daytoy ti mangibunga iti saan a napintas a linaon dagiti damdamag.

No iti kaunaan a binnutos ket napasamak ti panagkusit kadagiti balota, awan ti nagbaliwanna iti agdama no di nanayonan gapu ta adda payen dagdag-bawas, panagitaray iti urna, panagbura iti butos, ken dadduma pay. Posible nga iti pannakaaramat ti automated machine, agbalin a high-tech ti panagkusit. No kinukusit ti nangrugian ti panagbubutos, saan a maikkat daytoy uray ngata high-tech ti eleksion.

Sabali pay nga ay-ayam iti binnutos ti turncoatism wenno balimbing. Saanen a maikkat daytoy ta kanayonen a mapasamak ket iti naynay a pannakapasamakna, makuna nga awanen ti pudpudno a kadua ken gayyem iti politika. Guyodem ti bukodmo nga ipus wenno ilemmengmo ti bukodmo nga anniniwan ta dinto agbalin a pakadadaelam iti kanito nga agsinada iti dalanyo iti gayyem ken kapartiduam.

Salvage? Saan a kabarbaro dayta balikas uray idi un-unana. Saan kadi a makuna a salvage ti napasamak iti Supremo? Pinatayda tapno maikkat a siit wenno balangan iti panagturay dagiti kinasalisalna.

Iti historia, nailanad dagiti pasamak ket agtuloy nga mailanad dagiti pasamak kabayatan ti pannakapasamakda. Awan ngarud ti makuna a permanente iti lubong a binuangay ti napalabas ken agdama.

Agingga nga awan ti tumakder nga igamna ti kinapudno, saan a naameng iti sileng ti pirak, ken nasisirap iti lawag a parnuayen ti nagan, dayaw, ken bileg, maulit-ulitto latta ti historia ken agtultuloy latta nga agbandera ti dakes nga imahe ti kinukusit nga eleksion.#