ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maika-7 a RFAAFIL (Tuloyna)

Ni Kanor ken Siak iti Taaw

Sarita ni Danilo B. Antalan

Maika-2 a Gunggona

Pasamak nga inyula ti napegges nga angin ken tudo daytoy a sarita, inay-ayam ti agung-ungor a baybay, inkubuar dagiti kasla kadakkel dagiti pasdek a dalluyon. No kasano a nagballigi dagiti agbibiag iti peggad a nakaipasungalngalanda,  dayta ti natratar ken maadaw a padas iti biag. Ti panagballigida kontra nakaparsuaan ket makuna nga eksperiensa a manggubuay kired iti asinoman. Dakkel daytan nga eksperiensa a pammatibker iti asinoman a makapadas iti kas napadasanda…

Iti sabali a punto, adda  nakaparsuaan ti tao a saanen a mabalbaliwan uray maipatengnga iti di mabilang a kalamidad. Ti nakaparsuaan ket nakaparsuaan. Ngem agbaliw ti panirigan kalpasan ti iduduprak ti kinapudno…

Ala ngaruden, intay man pasadaan ti sarita…

ABABA A TALDIAP ITI SARITA. Ala una ti parbangon nga agrubrubbuat dagiti mangngalap iti Sitio Pating. Karaman dagiti agkabsat a Kanor ken ti manongna. No mabalbalin ket di kayat ni Kanor a kakuyog ti manongna a dumulong – wenno mapan agkalap iti taaw – ta kunana iti amana a natakrot ken bagay nga agbalin a manikiurista idiay ili. Inkalintegan ti ama a nupay nalanay ti garaw ni manongna, dagiti trabaho ti lalaki ti sangsanguenna.

Saan lattan a nagun-uni ti manongna. Idi simmalpa ni Kanor, simmaruno met ti manongna.  Nagpinpinnaliiwda. Idi saan nga agkuti ni Kanor, ti manongna ti nangpagandar ti motor ti paraw. Idi saan a mapagandar ti manongna, sinublat ni Kanor. Kinidagna pay ti manongna. Napagandar ni Kanor ti bilog ken nagpabaybaydan a di nagtimtimek. Pinayapayan ni manongna ti amada a kas panagpakadana. Ar-arapaapen ngamin ti ama nga agkatunosan koman dagiti dua nga agkabsat. Saan a dayawen ni Kanor ti manongna, ta basbassit ken naraprapis. Isu a naturturay ni Kanor.

Dua oras nga awan ti agtimtimek kadakuada agingga a nakadanonda iti pudok-mayaman – a yan ti sibibiag a bato ken ayan ti pakat a payaw a kukua ti fisherman’s association ti barangay.

Nagbanniit dagiti agkabsat dita iti pagappanda sada manen nagpalaud. Nasabatda ni Sebastian a mangipukpukkaw nga agawiddan ta dumawelen ti baybay. Kayat metten ni manongna ti agawid, ngem iningaran laeng ni Kanor.

Impakatda dagiti banniitda. Intanamitim ti manongna nga uray maysa laeng koma. Adda agpayso napadawina a dakkel a susay nga agarup dua a gasut a kilo. Nagtinnulonganda a binannog ti ikan. No saan la a naguyod ni manongna, natudok koman ti ikan ni Kanor. Simmuko met laeng ti ikan. Inin-inutda a ginuyod sada dinuyok iti gayang. Gapu ta dakkel ti ikan ken dida maisalpa iti bilogda, pinaringguyodda lattan iti panagawidda.

Ngem dadakkelen dagiti dalluyon. Agan-andar ti paraw a naglugananda ngem kasla di umalis. Kellaat a nagangin iti napigsa, nagbayakabak ket nagtupak kadakuada ti tallo a kadsaaran ti kadakkelma a dalluyon ket nairarebda iti taaw.

Gapu ta naigalut ni manongna ti bagina, saan a simmina iti paraw. Inalawna pay ni Kanor. Simmalpada iti paraw. Ngem awanen dagiti kargada agraman ti nabanniitanda a susay. Marneben ti paraw. Kinamangda ti pataw a dram. Sadiay a nakariknaanda iti bisin ken waw iti panaglabas ti oras.

Nagalada iti maiyan-anud nga aragan ket isu ti kinnanda. nadlaw ti inauna a kasla nagbaliwen ti panirigan ti adingna iti panagkalma ti panawen. Awaganen ni Kanor iti manong ti kabsatna.

Agbiroken ti init ti sumiripanna. Ngem makaturturogen ti manongna uray no ririingen ni Kanor. Sagpaminsan a mariinganna nga aggagaod ni Kanor. Ngem iti ibubukirad naminsan dagiti mata ni manongna, nakitana a saanen nga aggagaod ni Kanor. Saanen a kabaelan ni manong nga ibukirad dagiti matana, ngem natimudna ti ungor ti makina ken timtimek…

(Adda tuloyna)