ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maika-7 a RFAAFIL (Tuloyna)

PAGPINTASAN TI SARITA.

Nasurat daytoy a sarita a namsek, nga isu ti nangparnuay iti storm surge ket nagdalluyon iti sangapulo a kadsaaran a pintas. Pinataudna ti gagar no ania ti sumaruno a pasamak. Ken dagiti sumarsaruno a pasamak. Ababa ngem namsek ti pasamak a nasken nga ammuen.

Saan laeng a tao kontra nakaparsuaan ti risiris, no di pay tao kontra nakaparsuaan ti tao. Bale dua a nakaparsuaan ti naibaskag a siimen iti pannakawarwarda. Mabasa ti umuna a kas naidiaya a pakauna ti sarita. Kastoy man ti pannakadakamatna.

“Nagtakrot! Di rumbeng nga agbalin a mangngalap; mas bagayna ti agbalin a manikiurista idiay ili,” inggagara ni Kanor nga insarang kaniak ti raniag ti plaslait.

“Ala, wen, nalanay nga agpayso ti garawna, ngem dagiti trabaho ti lalaki ti sangsanguenna,” insiglot ni amang ti gaud iti uneg ti paraw.

Kasano a balbaliwan ti panirigan ti Kanor iti manong nga imbilangna a bai? Kasano a mapasamak ti panagbalbaliw ti panirigan no awan ti panagdayaw iti inauna a kabsat? Mabasa a kastoy idi saan a mapagandar ni manongna ti paraw.

“Siak man, nakangato met ngamin ‘ta kikitmo!” inkidag ni Kanor ket napilitanak a nagsanud.

Saan a susik dagiti agkabsat daytoy. Makuna laeng a dakdakkel ti natugawanna ni Kanor agsipud iti nakaparsuaan a kinatao ni manong.

Nagpakadaak ken ni amang babaen iti panangingatok iti imak. Nagtalinaed a sitatakder ni amang, kasla pimpiman a nangbuybuya iti yaadayomi.

Napasennaayak. Namin-ano kadin a nadakamatna kaniak nga ar-arapaapenna nga iti panagsublimi nga agkabsat iti takdang ket agkinkinnaawatankamin? Nabayagen dayta a dawatna.

Nagserbi metten a pre-figure ti pakabuklan ti sarita. Nupay naasing ni Kanor iti manong, nagtalinaed latta a nababa ken nadayaw ti inauna.

“Naranaantan sa ti pangen, Ading,” kununak iti kabsatko.

“Agawaam ketdi!” inriawna.

Natured a mangngalap ni Kanor.

“Ditoyta laengen. Adu ti dumawi. Numona ta, ne, kasla pumigsa ti angin nga agpadaya iti amianan.”

“Ania ket ni Inson, agtakrot manen!” binirngasannak ni Kanor. Ngem saanak a nasaktan. Naruamakon. Ugalinan dayta.

Agawiden dagiti kakaduada a mangngalap gapu iti idadawel ti baybay ngem kasla di namki ni Kanor.

“Padam a takrot,” nakangirsi a nagkuna. “Kasano a makakalapka no bassit la a puyot, agkukotka?”

“Ngem sabalin nga agpayso ti angin, Ading,” kinunak. Diak kinita ta pinaliiwko ti in-inut a panagbaliw ti gutad ti angin.

“Dika man mangbubuwisit. Agsardeng daytoy uray kitaem.”

Nupay naasing ti inaudi, dumteng latta met ti panagtinnulong dagiti agkabsat, idi nakapadawi ti manong iti dakkel nga ikan a susay. Daytoy ti nagtinnulonganda a binannog. Insalakan pay ti manong ni Kanor iti pannakadawisna koma iti sungo ti ikan. Ngem awan man la ti panagyaman ni Kanor. Naalada ti ikan. Dinuyok da iti tarapang. Imparingguyoddan ta dida maisalpa iti bilog.

Iti tampok ti storm surge ti maikadua a risiris a nagpintasan ti sarita. Ti idadawel ti baybay kalpasan ni Bagyo Karen. Ti storm surge ket naruay a mapasamak iti kabaybayan lalo iti open sea a kas iti kabaybayan iti Ilocos. No dadduma, uray agin-init ket dumikar daytoy a phenomenon iti kabaybayan.

Kellaat, iti masungadmi, adda kasla tallo a kadsaaran a balay a dalluyon a nakasaganan a mangtupak kadakami. Napariawak.

Ginandat ni Kanor nga iliklik ti paraw. Ngem dina naisikko a daras ti motor, ket iti panagbettak ti ambayong, iti mismon nga ayanmi ti naggaburanna. Kasla dinamita ti panagbettak ti dalluyon ket inalun-onnakami nga inrareb iti taaw.

Marneben ti paraw. Nakitada ti dram a pataw ti payaw ket ditoyda a nagkamang. Nagtuloy ti inda pannakidangadang. Ngem gapu iti paspasaranda a pannakidangadang iti damsak ti dalluyon, iti lam-ek, iti bannog, puyat ken bisin, nagbaliw ti panirigan ti Kanor iti manongna. Rimmukma ken nasurotanna ti umno a dana.

“Kimmapsut sa metten, Manong,” nakuna ni Kanor a nakapakleb a nakaarakup iti dram.

Ken daytoy pay.

“Ngem naturedta, Manong,” kinunana manen. Diak ammo no namin-anon a nangngegko kenkuana ti manong a diak nangnangngeg kenkuana bayat ti panagdakkelmi.

Ti kinangato ti panagul-ulona ket bimmaba iti sigud a nakaiparsuaanna kalpasan ti iduduprak ti kalamidad.

“Manong…Naturturedka gayam ngem siak…” Agsangiten.

Naturturedak? No ammona la koma nga agintuturedak laeng tapno dinak pabpabainan! Ket saanakon a nagtagtagari.

Iti idadateng dagiti umarayat, nakaron ti pannakapaksoy dagiti agkabsat. Ngem iti nailadawan a pasamak, adda saan a nagbalbaliw a nakaparsuaan ti tao ta sipud daytan idi naiyanak. Saanen a mabalbaliwan uray maipasungalngal iti rinibu a kalamidad iti tengnga ti taaw. Ngem agbalbaliw met ti panirigan ti sabali kalpasan ti pannakautob iti kinapudno, ket tumpuar ti panagraem ken respeto. Maisubli ti minuli dagiti nagannak a talingenngen…

Inkubuar ti storm surge daytoy a sarita, nagao a pagadawan ti balligi iti duyog ti sarita iti padaya ti 7th RFAAFIL.

Nabara a kablaaw iti author!

(Adda tuloyna)