ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maika-7 a RFAAFIL (Tuloyna)

Ti storm surge ti maikadua a risiris a nagpintasan ti sarita. Ti idadawel ti baybay kalpasan ni Bagyo Karen. Naruay a mapasamak ti storm surge iti kabaybayan lalo iti open sea a kas iti kabaybayan ti Ilocos. No dadduma, uray agin-init ket dumikar daytoy a phenomenon iti kabaybayan.

“Kellaat, iti masungadmi, adda kasla tallo a kadsaaran a balay a dalluyon a nakasaganan a mangtupak kadakami. Napariawak.

Ginandat ni Kanor nga iliklik ti paraw. Ngem dina naisikko a daras ti motor, ket iti panagbettak ti ambayong, iti mismon nga ayanmi ti naggaburanna. Kasla dinamita ti panagbettak ti dalluyon ket inalun-onnakami nga inrareb iti taaw.”

Marneben ti paraw. Nakitada ti dram a pataw ti payaw ket ditoyda a nagkamang. Nagtuloy ti inda pannakidangadang. Ngem gapu iti paspasaranda a pannakidangadang iti damsak ti dalluyon, iti lam-ek, iti bannog, puyat ken bisin, nagbaliw ti panirigan ni Kanor iti manongna. Rimmukma ken nasurotanna ti umno a dana.

“Kimmapsut sa metten, Manong,” nakuna ni Kanor a nakapakleb a nakaarakup iti dram.

Ken daytoy pay.

“Ngem naturedta, Manong,” kinunana manen. Diak ammo no namin-anon a nangngegko kenkuana ti manong a diak nangnangngeg kenkuana bayat ti panagdakkelmi.

Ti kinangato ti panagul-ulona ket bimmaba iti sigud a nakaiparsuaanna kalpasan ti iduduprak ti kalamidad.

“Manong…naturturedka gayam ngem siak…” Agsangiten.

Naturturedak? No ammona la koma nga agintuturedak laeng tapno dinak pabpabainan! Ket saanakon a nagtagtagari.

Iti idadateng dagiti umarayat, nakaron ti pannakapaksuy dagiti agkabsat. Ngem iti nailadawan a pasamak, adda saan a nagbalbaliw a nakaparsuaan ti tao ta sipud daytan idi naiyanak ket saanen a mabalbaliwan uray maipasungalngal iti rinibu a kalamidad iti tengnga ti taaw. Ngem agbalbaliw met ti panirigan ti sabali kalpasan ti pannakautob ti kinapudno, ket tumpuar ti panagraem ken respeto. Maisubli ti minuli dagiti nagannak a talingenngen…

Inkubuar ti storm surge daytoy a sarita, nagao a pagadawan ti balligi iti duyog ti sarita iti padaya ti 7th RFAAFIL.

Nabara a kablaaw iti author!

Lapat

Sarita ni Virgilio Naungayan

Umuna a Gunggona

Manipud iti nasin-aw a kapanunotan ti author daytoy a sarita. Impakitana dagiti parikut a nasken a solbaren. Impakitana dagiti solusion. Dagiti saan a simmurot, isuda ti immuttot a nagkumot, nga iti udina, nginutngotanda ti bangungot a dinto marunot.

Ti pagpintasan pay daytoy a sarita, isu ti pannakaipaay ti ehemplo nga aramid dagiti makunkuna a dadaulo. Dagiti lider ket naipakitada nga isuda ket lider. Dagiti lider iti barangay nga agtrabaho nga awan ti adu a sao, ni Dr. Deodato Soliven a makinkukua iti lapat, nga ammona a suroten ti wagas a naannayas.

Ti nasikap, saan a pinakawan ti narabngis a lapat idi saan a nasurot ti umno.

(Adda tuloyna)