ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maika-7 a RFAAFIL (Tuloyna)

Bueno intay man rugian ti sarita…

ABABA A TALDIAP ITI SARITA: Nakangngeg ti kapitan ti barangay iti ungor ti buldoser. Dinagasna ni Tanod Isko. Natakuatanda a paspasimpaen ni Dr. Soliven ti solarna iti asideg ti karayan ta pagaramidanna iti lapat wenno pupokan. Imbaga ti Kapitan a nasken nga agsasarita da Dr. Soliven, dagiti maseknan a kadulon ti dagada, ken dagiti kameng ti konseho inton malem ti Domingo.

Awan pay ti alas tres iti malem, simmangpeten ni Dr. Soliven a naglugan iti traysikel nupay addaan iti kotse. Nadayaw ken narespeto ti doktor. Naannayas ti saritaanda maipapan ti pannakaipagna ti lapat. Adda metten pammalubos ti DENR.

Nagsubli manen ti doktor iti ballasiw taaw. Nagpakada ken ni kapitan. Nagustuan ti doktor ti panangidaulo ni kapitan ti liderato iti barangay ket nakunana a sapay no daytoy pay la ti kapitan inton agsubli. Imbagana a sidadaan a tumulong ania man ti pakarikutan ti barangay. Imbagana pay nga adda iti banko ti busbosenda a pangituloy iti lapat, ket pinusganna ti adienna a ni Ramon a mangimaton.

Ngem saan a sinurot ni Ramon ti nailanad iti plano. Intungtungkuana pay ti pannakaalad ti lapat idinto ta adu met ti maap-apitna. Pinalagipan ti kapitan. Nagaladda ngem bassit laeng ta nakurang kano ti pondo.

Dimteng ni Bagyo Korina. Kas chairman ti Barangay Coordinating Council ni Kapitan, nagsaganada sadiay eskuelaan. Pinagbakuitda dagiti adda iti nababa a lugar. Adda dagiti tanod a naibaon a mangpalagip ken ni Ramon a nasken ti panagbakuitda, ngem inrasonna nga ammona ti ar-aramidenda.

Nagkalma ti panawen. Pinasiar da kapitan ti masakupanda tapno ammoda ti ireportda iti munisipio. Nakitada a nadadael ti lapat. Adu ti bangus a nakammelda. Ngem nakasarakda iti bangkay ti lalaki a namalamalan iti lan-ak – ni Ramon.

DAGITI PAGPINTASAN TI SARITA.

1) Daytoy a sarita ti pakabasaan iti kinaawan dang-as ken kinadangkok iti pada a parsua. Awan ti makita a bayolente a tignay a pakaikuspilan ti sabali. Naidumduma a sarita ta amin dagiti agbibiag ket nagsao iti naannayas ken maiparbeng. Nagsaoda a kas tao a maikanatad iti gimong nga ar-arapaapen ti kaaduan no di pay ket amin. Napakumbaba ken nadayaw dagiti agbibiag. Uray ti maawagan iti kontrabida ket nadayaw ti panagsaona.

2) Awan ti nangaramat ti posisionna iti gimong a paggargarawanna para iti bukodna nga interes. Napudno iti takemda da kapitan ken dagiti konsehalesna ken uray dagiti tanod. Awan ti nakita a rissik ti panagserbida. Impakitada nga isuda ket lider nga agserbi iti masakupanda. Agserbida a sipupuso ken awanan panaginkukuna

3) Ni Dr. Deodato Soliven, kas madaydayaw nga addaan adal ken nabaknang, saanna nga inusar dagitoy para iti bukodna nga interes. Kinapudnona, sidadaan pay a tumulong iti barangayna no kiddawenda ti tulong. Naikarinan dayta nga itutulongna iti kapitan.

4) Iti pre-figure ti sarita, isu laeng ti pakabasaan a ti tao a naigamer iti bisio, awan ti nasayaat a lak-amenna iti aramidna. Dayta laeng ti naiparang ngem liniklikan ti author nga iparang a direkta no di ket insawang ti sabali. Mabasa dayta a kas tungtongan ni kapitan ken ti asawana.

5) Uray dagiti maseknan a kadulon ti maaramid a lapat ket saanda a nangipakita iti isusupiatda iti proyekto no di ket kiniddawda dagiti banag a maiparbeng nga agpaay kadakuada.

6) Iti daytoy a sarita, addaan ti panagtutunos dagiti umili, agtuturay ken ti gobierno. Iti ebakuesion iti bagyo, awan ti naipakita nga isusupiat dagiti umili no di ket situtudioda a nagtungpal iti umno a maaramid. Da kapitan, dagiti konsehal ken dagiti tanod ket inaramidda met ti maiparbeng nga obra dagiti mangidaulo ti barangay – nga isu dayta ti inda panagserbi. Impakitana met ti ti gobierno ti tulongna kadagiti bumarangay a biktima ti layus.

7) Ti pannakaipagna ti papeles iti maaramid a lapat iti opisina ti DENR ket naannayas ken saan a nangiladawan ti author iti kas iti gagangay a ladawan dagiti opisina a nakurap.

8) Ti maysa pay a pagbakedan ti sarita ket ti panagtutunos amin nga agbibiag.

9) Gapu iti bisio, mairubo ti tao. Dayta bisio a pallot ti nangirubo ken ni Ramon a mismo. Naliwayanna ti umno a maaramid iti lapat a kas inlanad ti DENR. Nausarna ti pundo para iti dayta a bisiona. Nabaybay-anna ti pannakaalad ti lapat. Dayta ti nagresulta iti pannakungawna babaen ti panagdinakkel ti karayan.

10) Sumagmamano laeng dagitoy a nasirip a naisalsalumina kadagiti dadduma a sarita.

Manipud iti di pay naaladan a lapat ti panagsuratan ti sarita, inyanud ti pegges ti agus ti pampanunot, naidaknir a naisangsangayan gapu ta awan ti naiparang a di naintaoan nga aramid. Nabaked nga apit ti maika-7th nga RFAAFIL.

Nabara a kablaaw iti author!