ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maikadua a Premio Reynaldo A. Duque (Maikadua a paset)

Ala ngarud, rugiantayo a siripen dagiti sarita ket idatagtayo ti kapaliiwantayo, kas maibatay iti pannakaawat ken panangimutektektayo iti binasatayo. Sumagmamano laeng dagitoy ti maibagak a pagpintasan dagiti sarita.

Kas iti maikatlo a gunggona, ti “Subeg” a sarita ni Jake F. Ilac, marikna la unay ti bara ti lumlummuag a ngayemngem ti bida a lalaki gapu ta saanna a maisikkir ti takderna a kas asawa wenno uray maimdengan koma ti takder ti paternal a gupit. Dina magun-od ti kayatna a mapasamak wenno dina maipapilit ti takder, panggep ken kapanunotanna, kas asawa a lalaki. Saanna laeng a pinagarko dagiti kiday iti pannakarikna iti kinaawan ti bileg wenno saan a naisikkir wenno di maimdengan a pannakabalin ti maysa nga asawa a lalaki. Kasla nalipit ti lalaki iti nagbaetan dagiti naparnuay a parikut ket sisasango iti awanan mamaayna nga irurukuas wenno awanan tulang a pagtaktakderan.

Ket naawan ti mamaay ken kaimudingan ti sinirmatana a masakbayan ta napukaw ti essem ti kasimpungalanna ken tinanebna ti naparnuay a parikut a nakaipasungalngalanda. Inakas dayta a pannakaipasungalngal ti pigsa ti pakinakem ti asawa a babai ket nagbirok iti pakaiyaw-awanan ti sangsanguenna a dagensen. Kinamangna ti liklik a mangiyikay kenkuana a sumango iti dakkel a parikut.

Narikna ti kinabileg ti paulo ti sarita ta pulos a saan a naunnat ti nabakkog a kapanunotan ken pagtaktakderan ti asawa a babai. Posible met a kunaen a pananglisi dayta iti aramid a naipabasol – ti basol a saan met a basol no usigen a nalaing. Ngem gapu iti pagtaktakderan a kapanunotan, posible pay a kunaen a dayta ti prinsipio a saan a dimngeg iti suhestion ti paternal a gupit. Pagangayanna, limmuag ti ngayemngem iti saan a naikaskaso a bileg. Isu nga uray di naibaga dayta a ngayemngem, yebkasna met, ken iladawanna pay ti kinasubeg gapu iti saan nga idedengngeg, saan a panamati iti paternal a biang.

Kasla sarado a komunikasion ti pinarnuay ti kinasubeg. Saan a maited wenno maala ni Gerry ti numero ti telepono ti asawana, saan met a mapatulodan iti visa ta bumisita koma. Kaarignan tay ridaw a naluktan iti nakalawlawa ngem saan nga umuneg ti indiayaan iti tarabay ken panangisakit. Naimula iti paulo ti karirikna ni Gerry, ti bida a lalaki. Sadiay ti pakariknaan ti marikriknana a dagensen. Ingarngaretnget ti kaungganna ti “subeg.” Napigpigsa ngarud ti gutad ti nagngaretnget a kaunggan ngem ti balikas a naisawang.

Nabileg ketdi a katatao ti naikawes iti bida a lalaki ta tinakderanna ti karina iti matrimonia, nupay posible met koma ti itataliawna iti sabali – ti panangsapulna ti ayat iti sabali a sidong. Apay ketdi a saanen? Ngem saanna nga inaramid dayta ta kas kunana – asawa laeng ti asawa. Posible a sublianna koma ti babai a nakarelasionna sakbay a nagasawa wenno ti babai nga immawag iti telepono a mismo ti asawana ti nakasungbat ngem saanna nga inaramid dayta. Ken posible pay a bulosanna koma ti tiptipdenna a rikna ken essem iti sekretariana a makabatombalani iti rikna ta uray ni attorney ket adda pay agragut nga essemna, ngem saanna nga inaramid dayta gapu ta asawa laeng ti asawa.

Iti legal nga aspeto, kas iti balakad ti abogado, mabalin a mangipilan iti annulment ti kasarda iti asawana ngem saan latta nga inaramid ti lalaki. Nupay kinuna ti asawa a lalaki a dinan masinuo no ania ti marikriknana, iti dayta a punto, kabayatan a masemsem ni Gerry iti panagsubeg ti asawana, aponan ti nagudua a reaksion dagiti readers– mangayon kenkuana ken saan.

Saan a naan-anay a rason ti kinaawan ti kabukbukodan nga anak iti yiibbet kadaytoy tinakderanna a prinsipio. Banag a nangipaay iti napigsa a karakterisasion wenno kababalin a naikawes kenkuana. Banag a nangipaay iti kinasiken ti sarita.

Ti karakterisasion a pulos a di nagbaliw, ti paulo ti sarita, ti semsem a marikna dagiti readers a nangited iti apuy ti naglalaok a pagtaktakderan, ti trinatar a topiko, ken ti kinaurnos dagiti balikas kadagiti binatog dagiti sumagmamano laeng ti inkam inaganan a pagpintasan ti sarita. Adu pay dagiti pagpintasanna, dagiti makagutugot iti rikna a kunam la no agtultulid a bola dagiti naiparang a pasamak.

Para iti author, yebkasmi ti nabara a kablaaw!#

(Maituloyto)