ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Maikadua a Premio Reynaldo A. Duque (Tuloyna)

Itta

Sarita ni Jovito F. Amorin

Maika-2 a Gunggona, Maikadua a Premio Reynaldo A. Duque Para iti Literatura Ilokana

Sumagmamano laeng ti innak dakamaten a pagpintasan ti sarita. Isuda dagitoy sumaganad:

Maipapan kadagiti parikut a sanguen ti “itta” nga anak ti sentro ti sarita. No kuna nga “itta”, naisupadi iti amin. Wenno kabaliktadna ti isu amin. Kas itoy a sarita, malaksid iti buridek, deadal amin dagiti agkakabsat. Makuna nga addada iti nangato nga agpang iti gimong ken aglaplapusananda iti panagbiag, ngem saan a nakapagturpos ti buridek iti adal ken awan ti maipagpannakkelna kadagiti kakabsatna. Awitna ti bunga ti saan a maikanatad nga aramid idi naikkan iti tiansa a maaddaan iti nabunga a masakbayan. Dayta ti nakapanagananna iti “itta” iti ipagna a doktora.

Nupay sisasango ti “itta” iti saan a pagduaduaan a parikut, saanna nga inaramat ti kinabababana a mangubor iti nangato nga ipagna a napalangguad ken “awan babainna” a naikamang ta dina ammo ti agdayaw wenno agraem. Itoy a punto, maibaskag dagiti parikut a sanguen ni Marcos, ti “itta.” No kasano a solbarenna dagitoy simmangbay a parikut ti nagtarayan ti sarita: dagiti parikut a buklen ti ipagna a palangguad, ti regaloda iti kasangay ni mamangna, ken ti gastosen iti debut ti bugtong nga anakda. Dagita dagiti kangrunaan a solbaren ni Marcos.

Awan ketdi ti makita a rissik kadagiti agkakabsat. Ipapaay amin dagiti kakabsat ni Marcos ti suportada kenkuana, nangruna la unay ti asawa ti doktora ta dina binay-an ni Marcos lalo iti pinansial a pagkasapulanna. Makuna a nabalanse dagiti naidatag a susik babaen ti kinaawan ti nagubsang ken saan a naitaoan nga aramid a maikontra iti tao ken iti gimong. Daytoy ti nagpigsaan ti sinurat ta naiparang ti makatao ken maiparbeng nga addang. Naipakita iti daytoy a sarita ti umno a ladawan ni Ilokano, addaan iti nangato a galad ken kababalin. Ni Ilokano iti mararaem a gimong. Naisangayan a puli.

Makapaisem daytoy uray no marikna ti semsem ken muriot ti “itta” kadagiti linabag dagiti balikas. Nabileg ken naannayas ti ikakapet dagiti balikas kabayatan ti panangbasa. Saan ketdi a kunaen a napisikalan ti rissik ti parikut no di agubbog laeng iti marikrikna gapu iti kinaawan daytoy. Ngem iti laksid itoy, naakem pay laeng ti “itta” ti akemna nga isu ti angin babaen dagiti payak ti inada. Naaramid ni Marcos nga isu ti sammaked iti panagtabon ti init ti inada. Makuna met a nangited daytoy iti dakkel a merito iti karakterisasion. Ta saanna a sinubadan iti kinadamsak ti pannakaikuspil ti karbenganna iti baet ti agburburek a marikriknana.

No kasano a sinango ni Marcos ti situasion a pannakapaay ni palangguad iti essemna nga alahas, ti saan a panangisuko ti asawa a babai ti naited a karbenganna ket dakkel ti naitulongna iti dur-asan ken yiirut ti panagpikapik dagiti pasamak. Ngem iti kawada ti panunot ni Marcos wenno kinapraktikalna, ken ti suporta ken kinamannakaawat ti anak nga agdebut, nasulosionan ti amin. Kas kuna ti anak, para iti pamiliada – umayon kadagiti panggep ti daddyna ken kasta metten ti ulitegna.

Ti maysa pay a pagpintasan ti sarita, daydiay alahas a saan a pagan-ano ni palangguad ket isu gayam ti addaan iti dakkel a kaipapanan iti inada. Ta usar ti inada dayta idi isu met ti nagdebut. Lalo ket karuprupa pay ni Markie ti baket. Kasla naipatawid ti kinapintas ni mamangna idi agtutubo ken ni Markie.

Gapu iti kinaawan ti dinadamsak nga aramid, intag-ay daytoy a sarita ti pagtaktakderan ni Ilokano iti gimong.

Nabara a kablaaw iti author!#