ITI DUYOG TI SINGASING: Ti Makunak iti SABALI Awards 2009-2010 (Tuloyna)

Nabileg ditoy ti risiris a tao kontra iti bagina, kas ti napinget nga ublag a dina armen ni Merci ken uyot nga armenna laengen ti anak ti prinsipalda, no kasano ti pannakaam-ammona iti ‚Äėlalaki a pakaikamanganna‚Äô, ti kaadu dagiti nasken a mangngeddeng tapno saan nga agbalin a ‚Äėtorpe ken tanga.‚Äô

Adu pay dagiti nairamen a risiris a nasken a mangeddeng ni Joven.

Tao kontra iti gimong. Adda ni Joven iti gimong wenno sosiedad dagiti nalaing a dumurog ken umublag, iti lubong dagiti bumaddek iti ulo ti sabali tapno makuna nga isuda ti katayagan iti amin.

Ngem dagitoy a risiris ti nangtubay ti nasiken a karakterisasion ti bida.

KARAKTER ken KARAKTERISASION:

1. Ti lalaki a pakaikamangan ni Joven. Nagsiken a karakter ta naipakita ti kinaasinona wenno character‚Äôs appearance: ‚ÄúNatundiris ti agongna. Tsinito. Mestiso Itneg. Naamo ti rupana. Dakkel ti pammagina‚Ķ‚ÄĚ ken adu pay;

Ti aksion a nakasabbikel pay iti paltog wenno displaying the character’s action. Nalawag unay a naagapad. Saan pay nga agpakada a pumanaw iti kasarsaritana.

Ti panagsasaona a kunam la no alunosennan ni Joven gapu ta ‚Äėawan as-asinna‚Äô no agdamag, kas iti daytoy a binatog: ‚ÄúMaestroka nga agpayso. Ngem agkurang ti sursurom.‚ÄĚ

Kasla  dinandanog ni Pacman ti ngiwngiwmo no dayta ti mangngegam iti lalaki a pakaikamangam.

Amin dagitoy yebkasna laeng met ti riknana a kas ama: ‚ÄúNobiam gayamen a nabayag ti putotko‚Ķ Ngem diak pay nakita ti anniniwanmo a nagparang ditoy balay‚Ķ‚ÄĚ Wen met ketdi a. Adda rason no apay a nadang-as nga agsao wenno revealing the character‚Äôs thoughts.

Ngem adda met gagar ti lalaki a pakaikamangan ni Joven nga agsao daytoy wenno letting the character speak: ‚ÄúDimonsa kayat a maam-ammo ti pamilia a pakaikamangam?‚ÄĚ Ken daytoy pay: ‚ÄúApay a ti anakko ti agpannuray? Awan lategmo? Dika pay naikamang, ander de sayakan!‚ÄĚ

Ababa dagiti saona ngem namsek. Ket no sika ni Joven, napalalo ngatan a rikna no dika pay kasla narunaw nga ice cream a naibilag iti kainaran.

Ngem balensiado ta ammona met ti agala iti opinion ken kapanunotan ken agobserbar iti aglawlawna: ‚ÄúUminumta ngarud a pagpatpatanganta‚Ķ‚ÄĚ

Iti getting reactions of others, ‚ÄúNalaing met gayam a tao daytoy nobiom! …Nadayaw. Ken mannakiangaw!‚ÄĚ Ngem naibusen ti lapayagan a pundador. Nakailad payen ni Joven iti bartekna.

Makapaisem met daytoy nga eksena a pannakaam-ammo ni Joven iti lalaki a pakaikamanganna. Uray la nagpalakpak dagiti lapayagko a nakabasa!

Makuna a round character ti karakterisasion ti ‚Äúlalaki a pakaikamanganna‚ÄĚ. Agbaliwbaliw ken saan daydiay takderna idi damo a ti tigre ket tigre iti agnanayon no di ket agbalin met a karnero. Naamo a karnero. No nadang-as idi damo, iti udina makaay-ayo met a tao.

Isu a dita ti nakaadawan ti paulo a ‚ÄúTi lalaki a pakaikamangak.‚ÄĚ

2. Nasiken ti karakter ni Joven. Ammona a takderan ti saona, aramid ken kapanunotanna. Saan nga agatras iti pannubok, a kastay kunakon, uray isullatmo iti bunganga ti kanion irupirna latta ti ayatna. Dayta ti namagbalin a flat character wenno saan a pulos nga agbaliw ti takderna, iti laksid dagiti nangngegna a sao ken ti panangbartek ti lalaki a pakaikamanganna nga uray la nakasarwa ken nagbayyuot. Adda lategna a saan a kimsen.  Napintas ti naikawes kenkuana a karakterisasion, makapatik-ab. Makapaisem, agraraay nga isem kabayatan ti panaganalisar iti sarita.

Nasurat daytoy a naplano a nasayaat ti balabala (plot) isu a makaay-ayo dagiti eksena ken parang a naidatag.

Nabara a kablaaw iti author!