ITI DUYOG TI SINGASING: Tungtongan iti Panagsuratan

Naminsan, nadamag kaniak iti maysa a tungtongan no apay nga adda dagiti eksperto iti panagsuratan iti sarita ngem marigatan nga agsurat iti daniw. Saludsod a narigatko a masungbatan ken mailawlawag no apay.

Kasta met nga adda nalaing nga agdaniw ngem marigatan nga agsurat iti sarita. Idinto nga adda met dagiti mannurat nga uray ania a klase ken porma ti sinurat ket kabaelanda a tapogan a kasla ketdin kas kalaka iti agigup iti digo ti dinengdeng a saluyot ken bulong paria a nasagpawan iti palileng wenno bunog a birot wenno ipusan.

Saan laengen a namnaminsan a nadamag ken naidukit kaniak daytoy a banag iti tungtongan. Agsublisubli a saludsod. Agsublisubli a tungtongan. Agduduma a katungtong. Adda katungtong a kayatna a talaga a maammuan ti kapanunotak nga isu ti inna pagbasaran iti bukodna a panggep ken adda met dagiti tumapog a makipaset wenno makibiang laeng ken mangited met iti kapanunotanna kadayta a tungtongan.

Adda tulbek tapno makastrek ti mannurat iti nadumaduma a siled ti panagsuratan nga awan ti sawsawirna ken naballigian a mangputar iti aniaman a benneg, klase, ken porma dagiti sinurat. Adda umuna nga amirisenna. Adda umuna a siripenna. Isu dayta ti viewpoint. Isu dayta ti pagbuyaanna kadayta a partikular a banag kabayatan ti panagsuratna.

Maiduma la unay ti viewpoint iti point of view. Ti POV ket panirigan no kasano nga ipabuya, iparang, ipakita ti partikular a sinurat. Daydiay sinurat ti tungtonganen ditoy, a saan ket a daydiay agsurat. Agdumadan iti pakaiturongan.

Ti viewpoint ket kaiyariganna ti lente ti kamera nga isu ti umuna a siripem ken analisarem sakbay a maikutam ti maipabuya wenno rantam a siripen. Daytoy ti tulbek ti ridaw nga ikutan nga umuna ti agtarigagay a mannurat.

Kas iti naminsan, nasaludsod no apay a saan a naballigian dagiti dadduma a sinurat ken presentasion idinto naaramid ken nasurat met a naannayas? Depende daytan no kasano ti panagkita wenno pagsiripan ti mannurat.

Karamanen ditoy ti panagbaliw dagiti sinurat. Saan a basta lattan suraten segun iti kayat no di ket suraten kas iti maitutop ken rumbeng para iti panggep. Adda gapuna a suraten. Adda  pakaituronganna no apay a suraten. Dayta a rason ti agserbi a kas timon iti naannayas ken naurnos a pannakasurat.

Dayta a rason ket saan a para iti mannurat no di ket para iti agbasbasa ken/wenno kangrunaanna iti maysa wenno ad-adu pay a pakaiturongan ken maiyataday a pagserbian. Nagduduma met dagiti rason: kas ti panangipeksa iti rikriknaen aniaman daytoy, naragsak wenno naliday, balligi wenno pannakapaay ken dadduma pay; panangkutikot ken panangpawayway ti kapanunotan; mangandingay ken mangibando;  mangimpluensia ken mangsolbar iti pakarikutan; panangipaduyakyak iti di panangayon ken panangayon iti maysa a banag ken panangibabaet, ken; dadduma pay a rason nga isu ti kangrunaan ti amin no apay a suraten dayta a banag.

Dayta a rason ti pagbatayan wenno gamgamen a bunga ti suraten. No kasano a magun-odan dayta a pagbatayan ti kangrunaan a gamgamen a mangipaay iti naannayas a kapkapnekan.

Itay laeng nabiit, naungkat ti kapanunotan maipapan iti aramid ken putar dagitoy a mannurat – maysa nga honest opinion a kayatda a denggen, a ti panggepda ket ad-adda pay a mapasiken ken mapabileg a kapkapnekanda ti plumada.

Ti sungbat ket no kasano a kitaenda wenno siripenda dayta a banag sakbay a suratenda; kalpasanna, ibunannagdan dagiti rason ken panggep kadayta a suratenda. Dagitoy ti kangrunaan a gamgamenda nga ikutan agingga iti kapkapnekanda.#