ITI INDAYON NI LAGIP: Nakasalda nga ayat (Umuna a paset)

Maysaak kadagiti naruay a mangpaspasungad iti kolummo iti Tawid News a napauluan Indayon ni Lagip.  Ngamin, ditoy ti pakabasaan kadagiti nadumaduma a padas iti biag.

Awagannak laengen iti naganko a Marina. Agnaedak ditoy La Union ngem bay-am kadi nga ilingedko ti ilik.

Agtawenak laeng iti 25. Iti agdama, agpapaayak a nars iti maysa a balay pagagasan ditoy San Fernando City, La Union. Isagsaganak ti papelesko iti panagtrabahok iti ballasiw-taaw.

Manong Danny, nabayag sakbay a naikeddengko nga isurat kenka ti kabibiagko. Ngem napanunotko nga ibinglayko ti kabibiagko barbareng agbalin daytoy a pagsarmingan dagiti padak a babbai nangruna iti ayat – iti managbasol nga ayat.

Marigrigatkami, Manong Danny. Nupay kasta, inkarkarigatan dagiti dadakkelko a pinagbasadakami nga annakda.

Ngem idi nagturposak iti high school, kinasaritanak ni tatang.

“Nasakit ti nakemmi ngem kapilitan nga agsardengka pay, Marina,” kinuna ni tatang. “Dimi kabaelan nga isakad ti panagbasam iti kolehio.”

Diak nakatimek. Diak ninamnama dayta nga imbaga ni tatang.

“Pudno ti kuna ti amam, Marina.  Agsardengka koma pay ta uray makaturpos laeng iti high school dagiti kakabsatmo.”

“Kayatko koma ti makaileppas uray bokasional laeng,  nanang, tatang,” nakunak.

“Awan ti namnamaenmi a pangalaanmi ken ni Inam iti pagmatrikulam iti daytoy a panagseserrek. Daksanggasat ta di met nagkurri ti aplikasiontayo iti scholarship. Sapay koma ta maawatannakami,” kinuna ti amak.

Namrayak laengen ti nagtung-ed, Manong Danny. Nupay nasakit ti nakemko, awan ti mabalinko. Makitak no kasano ti panangiyarado dagiti dadakkelmi ti bagida iti talon tapno laeng makapagbasakami.

Ngem talaga a desididoak a makaturpos iti kurso. Nursing ti kayatko nga alaen a kurso.

Impakadak ti panagsapulko iti trabahok ken ni tatang iti siudad ti Manila. Dinak palubosan ni tatang.

“Maisagmakka laeng iti siudad, anak,” kinunana. “Adu dagiti dakes ti kararuada nga agdakdakiwas iti siudad.

“Manangaasi ti Dios, tatang” nakunak. “Ammok a dinak baybay-an a mangtunton iti arapaapko iti biag.

(Maituloyto)