ITI INDAYON NI LAGIP: Pannakaawat (Tuloyna)

Maikatlo a pannubok kadakami ni Liza, ti inauna nga anakko a babae.

Awan ti problemami ken ni Liza idi nagbasa iti elementaria ken sekundaria. Nasingpet. Adda met barkadana ngem saan a kas kadagiti dadduma a marabrabianda a sumangpet iti balayda.

Kinapudnona, nangato ti grado ni Liza. Masansan nga adda iti top ten. Kalpasan ti panaggraduar ni Liza iti high school,  nag-enrol a dagus iti BS in Nursing, nagcapping ken nagduty payen iti ospital ngem iti saanmi nga ammo a gapu, nagsardeng lattan a nagbasa. Saanna kano a linia ti Nursing.  Nasayang ti gudua semestre ta madi lattan nga agbasa.
 
Iti sumaruno a tawen, kayatna ti agbasa manen ngem iti sabali a kurso. Saan, kunak koma ngem imbagana a saan laengen nga agbasa no saan a diay kayatna ti matungpal.

 

Pinalubosanmi ket nag-enrol iti Edukasion.

“Kapkapnekam met laengen a kayatmo ti agbalin a maestra?” pinangtingitingko iti riknana.

“Wen, Mang,” insungbatna.

“Nasayaat met ta sikanto ti sumublat kaniak,” nakunak nupay adda panagduaduak nga Edukasion ti pagsaltekanna a kurso.

Kunak no awanen ti problemak iti balasangko ngem iti sumaruno a tawen, sadiay metten Baguio ti kayatna a pangituloyan ti panagbasana sa Komersio metten ti kayatna a kursona.

“Sayang dagiti nalpasmo a units,”  kinunak idinto nga indagadagko nga ituloyna laengen ti Edukasion. Ngem insungbat ni Liza nga adda met maikonsidera a sumagmamano nga asignaturana.

“Ket ania ngarud ti classificationmo?” dinamagko.

Insungbatna a third year.

“Ala, panunotem ngarud a nalaing no ania ti major subject mo,” nakunak laengen idinto a nagkararagak iti Dios nga ikkannak iti nawaywayway a panangawat iti balasangko, kasta met a masurotanna koma ti kapkapnekanna a turongen ti biagna.

Danny, agyamanak iti Apo a Diostayo ta nalawlawagan ti panunot ti anakko. Ay, anian a ragsakko idi nagraduar toy anakko iti BS in Commerce, major in banking and finance. Iti agdama, agtrabtrabaho a kas sekretaria iti Consultant Project ti DPWH ditoy lugarmi.

Kadagiti uppat nga annakmi a lalaki ken maysa a babae, kaasi ti Dios, naleppasda ti kursoda ket addaanda aminen iti trabaho.

Dua nga annakmi ti adda pay iti kolehio idinto a 2nd year high school ti   buridekmi. Ammok a posible nga addanto pay sumangbay a sabali a pannubok iti biagko iti panagdaliasat dagiti tallo pay nga annakmi iti dalanda nga agturong iti ab-abelenda a masakbayan. Ngem napigpigsaak itan a mangibaklay kadagitoy a problema ken pannubok agsipud ta ammok nga adda Nadungngo nga Ima a madadaan a tumulong kaniak kadagiti gundaway a kasapulak ti pangngibin ken pannaranay.

Daytoy ti pakaistoriaan ti binangonmi ken lakayko a pamilia.  Anus, ayat ken pannakaawat kadagiti annak ti imbinglaymi. Ta no awan anus ken pannakaawatmi, diak ammo no adda naturpos dagiti annakmi. Kangrunaanna, nagtaklinkami iti Namarsua para iti pannarabayna. Babaen ti Silaw nga insaruag ti Namarsua, nalawagan ti panunot dagiti annakmi ken naraniagan ti dalan a nagdaliasatanda.

Agyamanak iti anusmo a nangibasa toy pakasaritaan ti biagko ken ti napalabas. Sapay koma ta adda naited ti estoriak a pagulidanan ken leksion kadagiti padak a dumdumngeg iti programam, Danny.

              Toy nagsurat,

                CONCHITA