ITI INDAYON NI LAGIP: Sulisog (Umuna a Paset)

Dear Manong Danny,

Umuna man pay ti panangkablaaw kadakayo dita ken kangrunaan kenka, Manong Danny.

Ilingednak koma iti nagan a Lea. Kalikagumak koma a saanmo nga ilatak no sadino ditoy Tagudin ti pakasarakan ti nanumo a lugarmi.

Adda dagiti trahedia iti biag ken ayat a ditayo maliklikan. Kasta ti napasamak iti biagmi nga agassawa, Manong Danny.

Ilingedta koma iti nagan a Rey ti asawak. Naaddaankami iti tallo nga annak. Iti panaglabas dagiti aldaw, rigat ti adda a sasaadenmi iti biag. Awan ti masnop a trabaho ni lakayko. Pasaray umekstra nga agdeliber iti bisil wenno darat kadagiti agpatakder ti balay iti kabangibang nga ili. Saan nga umdas ti matgedanna a pangsuportana kadakami nga agiina. Pasaray aglugawkami no kasta a saan nga umanay ti bagas nga apuyenmi. No dadduma, nalingta a bagas ti kamote ti pangaldawmi. Kasta iti adda a panagbiagmi, Manong Danny.

Gapu iti paspasarenmi a rigat, napan nakigasanggasat ni Rey idiay Manila makigasanggasat. Kaasi ti Dios, nakastrek iti maysa a restaurant babaen ti tulong ti gayyemna. Iti panagtrabahona iti siudad, nagbalin a makautoy ti panaglabas dagiti aldaw. Iti rabii, makariingak iti kinakawaw ti uneg ti siledko. Matdaak a nakamulengleng iti kabus a bulan idinto nga agayuyang ti panunotko iti siudad, agpampanunot no ania ti ar-aramiden ti lakayko, no malaglagipnak wenno mariknana ti marikriknak. Kasla kunkuna dagiti umis-isem a bituen iti tangatang: Malmaldayka, Lea?

Wen Manong Danny, mailiwak ken ni lakayko iti panakaipusingko kenkuana. Kailiwko dagiti arakupna, ti timekna, ti bara ti angesna iti lengngesko kadagiti din mabilang a rabii.

Maysa nga aldaw, bayat ti  pannakipagdengngegko iti paboritok a programa iti radio iti balay ni Elma a kaarrubak, nangegko nga adda maysa a lalaki nga agbirbirok iti katxtmeytna a babae. Diak ammo no apay, ngem inagawaak nga insurat ti numerona.

Diak ammo no apay a kayatko ti makiteksmeyt iti lalaki. Tapno maiyaw-awanko iti pannakailiwko ken ni lakayko?

Indayalko ti nasao a numero ket impatulodkon ti mensahek.

Kalpasan ti sumagmamano a darikmat, adda simmangpet a mensahe iti selponko.

“Hi, hu r u? By d way, I’m Jim,” dayta ti linaon ti mensahe, Manong Danny.

Karkarna ti rikna a simmangbay kaniak iti pannakabasak ti mensahe ni Jim, Manong Danny. Iti umuna a gundaway, naiwalin iti panunotko ti asawak.

Iti dayta a kanito, nainggayo ‘toy riknak.  Diak nagawidan a sinungbatan ti text ni Jim, Manong Danny.

“Ako si Lea, d2 s Tagudin. Ikw, tg saan ka?” sinaludsodko.

“D2 me s Candon,” kunana met.

Dayta ti nangrugian iti panagam-ammomi ken ni Jim, Manong Danny. Naiyaw-awanko ti dukot ken iliwko ken ni Rey nga asawak. Iti panagriknak, maysaak a balasang nga agbirbirok iti alimbubuyog iti minuyogan. Nagbaliw a naminpinsan iti aglawlawko. Nagbalin a maris-rosas dagiti  aldawko. Napukawen ti pulkok iti panunot.

Kayatko payen a makita iti personal ni Jim!

Pasaray malipatak payen ti rebbengek kadagiti annakko. Diak payen maasikaso ida no kasta nga iriingda ti bisinda.

Adda dagiti gundaway a makariknaak iti panagbain iti bagik ta intulokko a sallukobannak ti essem ken ni Jim. Pinadasko ti saan a nagteks kenkuana iti sumagmamano nga aldaw. Ngem tinagtagiurayko met ti teks wenno awagna. Kasla nagmanto ti aldaw no diak mangeg ti timekna.

Mariknak a matinnagen ti riknak kenkuana. Ngem malaglagipko ti asawak. Ti kinaimbagna a kasimpungalan. Saan, diak maitured a liputan ni Ray! impettengko iti bagik.

                                     (Adda tuloyna)